Naša nadácia

Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku prostredníctvom vlastnej obchodnej spoločnosti Legatum, s.r.o. založilo v roku 2008 Verejnoprospešnú nadáciu Za Slovákov v Maďarsku. Prvoradým cieľom fondu je napomáhanie pestovania kultúrneho dedičstva príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku a rozvíjanie výučby materinského jazyka formou cien, štipendií, grantových a iných podpôr. Potrebné finančné prostriedky získava nadácia taktiež z grantov. Ťažiskovou činnosťou nadácie sa stal Program pre nadaných, ktorý CSSM začala realizovať už v školskom roku 2006-2007 v prospech zvyšovania počtu a vedomostí žiakov, zapísaných do slovenských gymnázií v Békešskej Čabe a v Budapešti. Na tejto domovej stránke sa môžete podrobne informovať o pravidlách, metódach a výsledkoch uplynulého obdobia, ako aj o tom, koľko škôl, žiakov a učiteľov - mentorov sa zapojilo a zapája do nášho Programu pre nadaných. Za dosiahnuté i nastávajúce výsledky patrí okrem nich úprimné poďakovanie podporovateľom a spolupracovníkom našej nadácie, členom Kuratória a Dozornej rady, ako aj Pedagogickému metodickému centru CSSM, jednoducho všetkým, ktorí s nadáciou odborne spolupracujú. Spomedzi niekdajších siedmakov, ktorí sa toho času ako prví zapojili do Programu pre nadaných, v roku 2012 maturovali dvanásti – ich prevažná väčšina domácich univerzitách i na Slovensku. Tak sa napĺňa základné poslanie našej nadácie, veď o budúcnosti slovenskej národnosti v Maďarsku sa rozhoduje v podstatnej miere v školských laviciach. pokračuje v štúdiách na

Ján Fuzik
predseda CSSM