Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Posledné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v roku 2015 sa konalo 24. novembra na netradičnom mieste - v knižnici slovenského gymnázia v Budapešti. Príčinou boli nevhodné podmienky v zasadačke sídla zboru na Fadruszovej ulici, kam pre zatekanie presunuli zariadenie viacerých kancelárií.

Po pozdravných slovách riaditeľky hostiteľskej inštitúcie Júlie Szabovej Marlokovej privítali poslancov kyticou ľudových piesní aj žiačky školy, ktoré počas novembra získali na rôznych súťažiach štyri zlaté medaily a dokonca aj cenu celoštátnej kvalifikačnej prehliadky Odborného výboru pre národnosti a ľudovú hudbu KÓTA - Zlatý páv. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková sa poďakovala riaditeľke za zabezpečenie podmienok pre zasadnutie zboru a dievčatám za navodenie slávnostnej atmosféry, ktorá po zaznení štátnych hymien Maďarska a Slovenskej republiky pokračovala aktom skladania sľubu novej poslankyne Moniky Szelényiovej. Poslanci týmto už 23-členného zboru následne jednohlasne prijali program rokovania.

Predsedníčka CSSM svoj referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM ústne doplnila o svoju návštevu parlamentného Výboru národností žijúcich v Maďarsku vo funkcii predsedníčky Združenia celoštátnych národnostných samospráv, kde vedúcich podvýborov informovala o naliehavých problémoch vyžadujúcich kroky zo strany výboru. Ďalej hovorila o svojej účasti na slávnostnom koncerte a podujatí Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa Ondreja Francisciho v Slovenskom Komlóši, na valnom zhromaždení Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM), kde referovala o dianí v CSSM za posledný rok, o návšteve Sarvaša na VII. ročníku divadelnej prehliadky Spolu na javisku (i mimo neho) a na záver aj na piatom Kresťanskom plese organizovanom evanjelickým cirkevným zborom v Slovenskom Komlóši. Poslanci referát schválili.

Referát predsedu Výchovno-vzdelávacieho výboru Michala Lásika o uzneseniach zboru v rámci prenesených kompetencií, ktorý obsahuje o. i. schválenie pracovných plánov škôl prevádzkovaných CSSM v školskom roku 2015/16, bol taktiež schválený.

Ako sme už v príspevku o septembrovom zasadnutí VZ CSSM avizovali, piatou členkou Kultúrneho a mládežníckeho výboru sa mala stať M. Szelényiová. Po zložení poslaneckého sľubu a získaní jednohlasnej podpory poslancov (zdržala sa iba samotná nominovaná) sa tento predpoklad v ďalšom rokovacom bode napokon aj naplnil.

V nasledujúcich rokovacích bodoch poslanci riešili finančné otázky. Kým v prvom šlo o schválenie odovzdania finančných prostriedkov hospodárskej spoločnosti SlovakUm s. r. o. vo výške 2,5 milióna forintov na pokrytie nákladov súvisiacich s vykonávaním základných úloh spoločnosti, v ďalšom došlo k modifikácii rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2015. Ten po schválení činí 2 161 799 000 forintov. Následná modifikácia obchodného plánu SlovakUm s. r. o. na rok 2015 vyplývala práve z predošlých modifikácií.

Riešenie ďalších finančných záležitostí si vyžadoval problém, ktorý vznikol z neuskutočnenia akreditačného postupu kvalifikačného programu „Slovenská etnografia” v rámci projektu TÁMOP do stanoveného termínu, a tak hrozilo padnutie celého projektu. Schválením zmluvy medzi CSSM a Univerzitou Loránda Eötvösa(ELTE) o zabezpečení finančnej podpory vo výške 229 000 forintov na akreditovanie doškoľovania slovenskej vzdelanosti sa tomuto podarilo predísť.

Nasledujúci balík rokovacích bodov súvisel s opatreniami potrebnými na základe pripomienok Najvyššieho kontrolného úradu. Poslanci rad-radom schválili jednotlivé modifikácie a následne aj úplné znenia Organizačného a prevádzkového poriadku CSSM, Úradu CSSM či Výboru pre verejné obstarávanie, ako aj pravidiel verejných obstarávaní CSSM.

Keďže šlo o posledné tohtoročné zasadnutie VZ, poslanci sa už zaoberali aj budúcoročnými plánmi. Zaujímavosťou plánu zasadnutí CSSM na rok 2016 je, že oproti minulosti druhé riadne zasadnutie zboru sa nebude konať v apríli, ale až v máji. Cieľom tejto zmeny je vyhnúť sa mimoriadnemu zasadnutiu, ktoré bolo tohto roku nutné pre schvaľovanie ročnej finančnej uzávierky - vďaka posunutiu termínu sa v roku 2016 bude môcť zbor zaoberať týmto dokumentom a schváliť ho v rámci svojho riadneho zasadnutia. S touto schválenou zmenou bolo treba následne zosúladiť aj pracovné plány výborov CSSM na rok 2016. Po ich schválení prišli na rad pracovné plány inštitúcií CSSM a spoločnosti SlovakUm s. r. o. na rok 2016, ktoré boli predbežne prerokované a odobrené na zasadnutiach kompetentných výborov, a tak nič nebránilo tomu, aby ich poslanci jednohlasne prijali.

V prípade Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku (PMCSM) si modifikáciu jeho zakladajúcej listiny v ďalšom rokovacom bode vyžiadala nie celkom jasná právna situácia a snaha zachrániť inštitúciu. Podľa stanoviska Vládneho úradu na to, aby sa táto inštitúcia mohla zachovať, by sa mala stať inštitúciou pre verejnú výchovu, k čomu by bol potrebný okrem povolenia kompetentného ministra aj stanovený počet zamestnancov, na čo samospráva nemá podmienky. Po konzultácii s Vládnym úradom vedenie CSSM dospelo k návrhu, aby v záujme zachovania inštitúcie v súčasnej podobe bol okruh jej činnosti rozšírený o vydávanie kníh. Tento krok by mal umožniť zaregistrovanie nového názvu i novovymenovanej riaditeľky a v budúcnosti bude treba uvažovať nad iniciovaním prípadných zmien právnych predpisov, aby boli zabezpečené právne podmienky pre vytvorenie takého PMCSM, ktorý je s nimi v súlade a zároveň je schopný plniť všetky úlohy, ktoré by boli podľa stanoviska VVV i na základe doterajších skúseností potrebné.

V nasledujúcich rokovacích bodoch došlo k vymenovaniu staronových riaditeliek dvoch inštitúcií CSSM. Konkurznú prácu na post riaditeľa PMCSM ako aj Slovenského divadla Vertigo podali po jednej uchádzačke - Mária Czégényová a Daniela Onodiová. V prípade oboch zazneli slová spokojnosti s ich doterajšou dlhoročnou prácou tak zo strany odborných výborov ako aj poslancov, a preto obe riaditeľky môžu pokračovať vo svojej práci aj v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020.

Pred schválením vypísania konkurzu na miesto riaditeľa Materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti sa rozprúdila diskusia o prípadnom predĺžení mandátu súčasnej riaditeľky inštitúcie. Za návrh poslankyne Marty Demjénovej o nevypísaní konkurzu však hlasovalo iba 7 poslancov, kým za pôvodný 16.

Na záver rokovania sa poslanci opäť vrátili k hospodárskej spoločnosti SlovakUm s. r. o. a aj so súhlasným vyjadrením Finančného výboru poslanci jednohlasne schválili právne odôvodnené modifikácie zakladajúcej listiny i organizačného a prevádzkového poriadku spoločnosti.

V bode „iné” zaznela o. i. informácia o pokročilom štádiu príprav Nášho kalendára na rok 2016, ktorý bude do konca roka distribuovaný, následne podobne ako na septembrovom zasadnutí, opäť rezonovala problematika školstva. Riaditeľka hostiteľskej inštitúcie sa podelila o svoju negatívnu skúsenosť, keď napriek tomu, že na Dňoch slovenského národnostného školstva, ktoré usporiadala CSSM začiatkom novembra v priestoroch budapeštianskej slovenskej školy, J. Szabová Marloková oslovila desiatky prítomných pedagógov o pomoc v nábore záujemcov - deviatakov na Deň otvorených dverí, prišli iba piati, aj z nich pre nedorozumenie dvaja záujemcovia o štúdium na základnej škole a iba jeden záujemca z obce, ktorá bola na odbornom školení zastúpená. V následnej diskusii zaznel dokonca názor, že neexistuje slovenský školský systém, keďže prepojenie medzi školami je minimálne, veď končiaci žiaci základných škôl nepokračujú na našich gymnáziách a opäť tak zaznela potreba urýchleného riešenia tohto nelichotivého stavu.

Zlatko Papuček (Ľudové noviny)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat