Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Vz5Apri1

V znamení personálnych zmien

Druhé riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v tomto roku sa uskutočnilo v utorok 28. apríla. Dve poslankyne vopred ohlásili svoju absenciu a tak sa v zasadačke sídla CSSM zišlo 21 poslancov - zbor bol uznášaniaschopný. Do vopred rozoslaného návrhu programu rokovania bolo treba vsunúť bod o prijatí zrieknutia sa mandátu poslankyne Márie Pintérovej Jurkovičovej, ktorej nové zamestnanie je nezlučiteľné s funkciou poslankyne VZ (poslanci tento fakt pri prerokovaní bodu zobrali na vedomie a zrieknutie prijali). Členovia VZ takto pozmenený rokovací program schválili.

Keďže vo veci schválenia mimosúdneho riešenia sporu medzi Obecnou samosprávou v Mlynkoch a CSSM na zasadnutie zavítal aj starosta Mlynkov Márton Peller, poslanci súhlasili s preradením tohto rokovacieho bodu na začiatok zasadnutia. Ako sme to uviedli aj v našich správach o zasadnutí výborov CSSM, samospráva obce sa obrátila na CSSM s požiadavkou vrátiť finančné prostriedky, ktoré musela samospráva zaplatiť pri výmene pozemku pred postavením Strediska pilíšskych Slovákov. Vtedy totiž museli rozmontovať jedno detské ihrisko. Samospráva v Mlynkoch žiada od CSSM milión forintov a je pripravená riešiť nezrovnalosti aj súdnou cestou, ale Finančný výbor CSSM je toho názoru, že je možné sa dohodnúť aj mimosúdnou cestou. M. Peller vo svojom príhovore navrhol rozmýšľať v ešte širších rozmeroch, a to v podobe spoločného uchádzania sa o súbehy a vytvoriť z ihriska slovenskej národnostnej Vz5Apri2škôlky a školy slovenské tematické ihrisko, čo by bolo pozitívnym odkazom a povznesením sa nad súdne spory. Poslanci napokon prijali uznesenie o zaplatení požadovanej sumy aj s úrokmi z omeškania samospráve Mlynkov a o splnomocnení predsedníčky CSSM o uzavretie dohody so samosprávou Mlynkov v záujme spoločného podniknutia krokov k ukončeniu súdneho procesu.

V nasledujúcom bode predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková doplnila svoju vopred rozoslanú správu o svojich aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM o aktivity v čase od napísania správy a poslanci ho jednohlasne schválili. O činnosti Výchovno-vzdelávacieho výboru (VVV) CSSM a uzneseniach zboru v rámci prenesených kompetencií, ako aj o informáciách o správe a ročnej finančnej uzávierke CSSM a jej inštitúcií na rok 2014 ste sa mohli dočítať v našich príspevkoch o zasadnutí výborov. Referáty predsedov VVV a Finančného výboru (FV) poslanci schválili. V nasledujúcom bode poslanci odsúhlasili rozšírenie platnosti uznesenia 71/2014 o príspevku pre bývalého predsedu CSSM Jána Fuzika za plnenie cieľových úloh na súčasnú predsedníčku, a teda poskytnutie primeranej čiastky tohto už schváleného príspevku za splnenie cieľových úloh predsedníčke.

VZ v ďalšom bode jednohlasne schválilo kúpu pozemku a nehnuteľnosti v Slovenskom Komlóši susediacich s miestnou slovenskou školou a splnomocnilo predsedníčku na uzavretie zmluvy na obnovu nehnuteľnosti v záujme rozšírenia priestorov školy o učebňu techniky a skladové priestory, na ktoré Ministerstvo ľudských zdrojov poskytne podporu 8,4 miliónov forintov. Poslanci následne schválili organizačný poriadok a pracovný plán novozaloženého Náboženského a sociálneho výboru. V prípade Výboru pre verejné obstarávanie sa dohodli na tom, že na májové mimoriadne zasadnutie VZ CSSM bude pripravený návrh na modifikáciu troch dokumentov - organizačného poriadku, pravidiel verejného obstarávania CSSM a časti organizačného poriadku samotného výboru, čo si vyžaduje zámer členov výboru zúčastňovať sa na kompletnom procese verejného obstarávania.

Vz5Apri3VZ CSSM sa v nasledujúcich šiestich bodoch venovalo personálnym otázkam, pričom žiadna z dotknutých osôb nepožiadala o uzavreté zasadnutie ani o tajné hlasovanie. Na post vedúceho úradu CSSM sa ako jediný uchádzal poslanec Zoltán Szabó. Na žiadosť viacerých poslancov bola medzi pôvodné podmienky zaradená trojmesačná skúšobná lehota, ktorú Z. Szabó prijal a v následnom hlasovaní získal dôveru väčšiny svojich kolegov. (V prípade uchádzačov o ostatné pozície je trojmesačná skúšobná lehota automaticky súčasťou pracovných zmlúv.) Keďže táto funkcia je nezlučiteľná s členstvom vo VZ CSSM, Z. Szabó musí do tridsiatich dní od svojho poverenia (1. máj) túto nezlučiteľnosť odstrániť. To znamená, že musí zahlásiť nominujúcej organizácii zrieknutie sa poslaneckého mandátu, ktorá potom oznámi Valnému zhromaždeniu osobu nového člena.

Na post riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku prišla takisto jediná konkurzná práca, a to od doterajšej riaditeľky hospodárskej spoločnosti Legatum Kataríny Király. Jednohlasne podporujúce stanovisko Kultúrneho a mládežníckeho výboru (KMV) k jej osobe prezentoval predseda výboru Imrich Fuhl. Svoju podporu v následnom hlasovaní prejavila aj väčšina poslancov VZ.

Po prestávke sa VZ CSSM pretransformovalo na členské zhromaždenie hospodárskej spoločnosti Legatum a rokovanie pokračovalo vymenovaním konateľa spoločnosti (v blízkej budúcnosti aj oficiálne premenovanej na SlovakUm s.r.o.). Jediným uchádzačom na pozíciu bol poslanec VZ a predseda KMV Imrich Fuhl, ktorý o perspektívach spoločnosti prezradil, že by sa postupne mala stať vydavateľstvom v najširšom zmysle slova - popri Ľudových novinách a Našom kalendári by mala vydávať aj ďalšie knižné publikácie, ba svoju činnosť by mala rozšíriť aj na digitálne pole a postupne by sa mala stať samostatným vydavateľstvom Slovákov v Maďarsku. Po zvolení poslancami na dobu určitú (od 1. mája 2015 do 30. apríla 2020) I. Fuhla podobne ako jeho kolegu Z. Szabóa čaká odstránenie nezlučiteľnosti s funkciou poslanca VZ CSSM.

Jedinou pozíciou, na ktorú sa prihlásili dve uchádzačky, bol post šéfredaktora týždenníka Ľudové noviny. Svoje konkurzné práce zaslali doterajšia šéfredaktorka periodika Ivett Horváthová Körtvélyesi a jej doterajšia zástupkyňa Eva Fábiánová. Po krátkej debate o dôvodoch absencie stáleho prispievateľa/novinára z Dolnej zeme poslanci napokon schválili na nové päťročné obdobie E. Fábiánovú.

Vz5Apri4Jedinou uchádzačkou na post riaditeľa Slovenskej základnej školy, materskej školy a internátu v Sarvaši bola jej doterajšia poverená riaditeľka Zuzana Nemčoková, o podpore ktorej informoval prítomných predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Michal Lásik. VZ jej kandidatúru schválilo.

Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom bola jedinou inštitúciou, na čele ktorej nedošlo k personálnej zmene. Poslanci vyjadrili spokojnosť s doterajšou prácou Júlie Kuczikovej a vymenovali ju za riaditeľku na ďalšie päťročné obdobie (do 31. júla 2020).

V bohatom programe zasadnutia po personálnych otázkach nasledovalo rozhodovanie o počte skupín a tried v školskom roku 2015/2016 v školách prevádzkovaných CSSM. Na základe jednohlasne schváleného uznesenia VZ CSSM povolilo na školský rok 2015/2016 v Sarvaši 4 skupiny v materskej škole, 21 tried v základnej škole (z toho 3 triedy v prvom ročníku), 20 skupín v školskej družine a jednu skupinu v internáte. V Novom Meste pod Šiatrom znamenajú tieto čísla 8 tried v základnej škole, 4 skupiny v školskej družine a jednu skupinu v internáte, v Békešskej Čabe 3 skupiny v materskej škole, 8 tried v základnej škole, 4 triedy na gymnáziu a 8 skupín v internáte. VZ ďalej schválilo, aby počas školského roka v skupinách v materskej škole počet detí mohol prekročiť zákonom povolený maximálny počet o 20 %. V Slovenskom Komlóši poslanci odhlasovali povolenie 3 skupín v materskej škole, 9 tried v základnej škole (z toho 2 triedy v prvom ročníku) a 7 skupín v školskej družine a taktiež schválili, aby počas školského roka v skupinách v materskej škole a v druhom ročníku počet detí mohol prekročiť zákonom povolený maximálny počet o 20 %. Na záver v budapeštianskej škole poslanci odsúhlasili 2 skupiny v materskej škole, 8 tried v základnej škole, 4 triedy na gymnáziu, 5 skupín v školskej družine a 5 skupín v internáte.

Vz5Apri6V nasledujúcich dvoch bodoch sa VZ venovalo Dokumentačnému centru (DC) CSSM. Najprv poslanci schválili modifikáciu zakladajúcej listiny, aby bolo možné zvoliť vedúceho DC v súlade so zmeneným cyklom voľby CSSM na 5 rokov, následne schválili aj výpis súbehu na miesto riaditeľa Dokumentačného centra CSSM. Pri schvaľovaní návrhu Kultúrneho a mládežníckeho výboru o udelení podpôr na základe konkurzu CSSM odznela tradičná pripomienka ohľadom nedostatočných finančných zdrojov, ktoré sú na tento účel k dispozícii, aj keď tentoraz finančný rámec zvýšili z 5 na 6 miliónov forintov. Návrh KMV bol na záver diskusie jednohlasne schválený. Následné rozhodovanie o udelení vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“ sa konalo za zatvorenými dverami bez prítomnosti médií.

V rámci posledného rokovacieho bodu „iné“ sa rozprúdila vášnivá debata v súvislosti s uznesením Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) vo veci rozdelenia financií z Ministerstva ľudských zdrojov pre občianske organizácie zaslaným predsedníčke CSSM. Podľa uznesenia bolo rozdelenie financií neprimerané a nespravodlivé a VZ ÚSOM preto požiadalo predstaviteľov CSSM, aby iniciovali revíziu nepomerného rozdeľovania financií u Správu fondov Ministerstva ľudských zdrojov. VZ v tejto otázke nezaujalo jednotné stanovisko a predsedníčka CSSM napokon uzavrela debatu návrhom postupu vo forme sformulovania výhrad prostredníctvom zástupcu u Správy fondov. VZ uzavreli informácie a pozvania prítomných poslancov na pripravované májové podujatia.

Zlatko Papuček (Ľudové noviny)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat