Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-z-nasich-skol/11050-nove-interaktivne-tabule-v-novomestskej-slovenskej-skole

      

 

Celoštátna slovenská samospráva v rámci projektu TIOP (Operačný program spoločenskej infraštruktúry) 1.1.1. pod názvom Rozvoj štruktúry informatiky na podporu reformy výchovno-vzdelávacích metód získala pre svoje tri vzdelávacie inštitúcie spolu 22 330 554 Ft.

Novomestskej slovenskej škole sa z tejto sumy ušlo 5 217 500 Ft, za čo získala 5 tzv. učebných balíkov, ktoré v sebe zahŕňali interaktívnu tabuľu typu Smart so softvérom a laptopom typu Toshiba. Projekt zároveň umožnil zabezpečenie bezdrôtového internetového prístupu v priestoroch budovy školy a internátu. Sedemnásťčlenný učiteľský zbor sa zúčastnil na desaťhodinovom doškoľovaní. Dvojdňový kurz viedli členovia Spolku odborných učiteľov informatiky, ktorí predstavili našim učiteľom spôsoby a metódy práce s programom, oživujúcim interaktívnu tabuľu. Nadšení kolegovia potom už sami zostavovali programy vo vlastnom odbornom predmete.

Po nainštalovaní tabúľ v piatich triedach, od štvrtej triedy po ôsmu, sa kolegovia podujali pokračovať v praktickej činnosti s novým vyučovacím prostriedkom. Názorné vyučovanie totiž oveľa účinnejšie vzbudzuje pozornosť žiakov a motivuje ich k získavaniu nových poznatkov na vyššej úrovni. Rodičia si narábanie s týmto novým prostriedkom pozreli v rámci Dní otvorených dverí hneď na začiatku kalendárneho roka. Mohli sa presvedčiť, ako rýchlo a efektívne môže učiteľ sprostredkovať žiakom reálny svet v podmienkach triedy. Bohaté ilustrácie, multimediálne programy a digitálne učebnice, sťahované z webových stránok vydavateľstiev, umožňujú naozaj účinný prenos informácií. A ak učiteľ dobre zostaví i cvičnú časť vyučovacej hodiny, žiaci dokážu pochopiť učebnú látku oveľa rýchlejšie a trvácnejšie. Je síce pravda, že príprava na hodiny si vyžaduje dlhší čas, po zostavení jednej úlohy sa však ďalšie upravujú už jednoduchšie.

Sme presvedčení, že odovzdávanie poznatkov interaktívnou tabuľou prinesie svoje výsledky v podobe rozvinutých základných kompetencií žiakov.

(jk)

Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.