Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Naša komunita má za sebou rušný rok - V roku 2015 oslávi svoje 20. „narodeniny“ aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Keď sa na vec pozeráme objektívne, každý rok je rovnako dlhý, veď má 365 dní. Rovnako dlhé sú aj storočia. Napriek tomu pohnuté 19. storočie spomíname ako „dlhé” a myslím si, že prívlastok „dlhý” si zasluhuje aj rok 2014. V prípade Slovákov v Maďarsku to určite platí.
Na jar, v parlamentných voľbách, si Slováci v Maďarsku prvýkrát vo svojej histórii mohli zvoliť svojho parlamentného zástupcu, ktorý sprostredkúva ich nároky, žiadosti zákonodarnému zboru našej vlasti. Napriek všetkým nedostatkom tohto systému je to kvalitatívne nová úroveň účasti národností žijúcich v Maďarsku v politickom živote, takisto ako bolo onoho času vybudovanie systému národnostných samospráv. Kým podmienky na zakladanie volených zborov národností vytvoril zákon o právach národných a etnických menšín z roku 1993, na riešenie parlamentného zastúpenia sme čakali od prijatia ústavy, ktorá bola schválená v euforickej atmosfére obdobia veľkých politických a spoločenských zmien. V uplynulých dvadsiatich rokoch sme boli svedkami viacerých pokusov na odstránenie protiústavného stavu, ale riešenia sme sa dočkali až teraz. Politickej elite pri hľadaní vhodného riešenia spôsoboval najväčší problém nízky počet príslušníkov národností a ich nízky pomer v rámci všetkých voličov. Tieto faktory boli aj príčinami toho, že v zákonodarnom zbore namiesto plnoprávnych parlamentných poslancov všetky národnosti majú hovorcov bez hlasovacieho práva. Noha do dverí však bola vložená... Vznikol parlamentný výbor národností žijúcich v Maďarsku, ktorý sa s veľkým elánom pustil do práce a v uplynulých mesiacoch sa mu podarilo presadiť niekoľko návrhov. Hádam najväčším výsledkom, na ktorom sa výbor podieľal, bolo výrazné zvýšenie finančných prostriedkov na fungovanie národnostných samospráv a inštitúcií celoštátnych volených zborov. Vďaka tomu sa v roku 2015 zlepšia podmienky fungovania zborov, ktoré v uplynulom desaťročí vzali na seba veľa úloh, pričom finančné zázemie ich činnosti dlhé roky stagnovalo.

Rušný rok má za sebou naša komunita aj v oblasti národnostných samospráv. V októbri sme si zvolili miestne a regionálne, ako aj celoštátnu samosprávu. Tiež prvýkrát v histórii národnostných samospráv župné samosprávy (vrátane budapeštianskej) a celoštátnu samosprávu volili všetci občania, ktorí sa prihlásili do zoznamu voličov danej národnosti. Slováci boli vo voľbách mimoriadne aktívni. V zozname voličov figurovalo 12 211 osôb, pričom volieb sa zúčastnilo 8 771 voličov. To znamená, že účasť v celoštátnom meradle prevyšovala 71 %, ale našla sa aj obec - Ambrózka v Čongrádskej župe -, kde bola účasť takmer 100-percentná!
Z údajov o aktivite príslušníkov našej národnosti vo voľbách vyplývajú minimálne dve veci: Slováci v Maďarsku pripisujú národnostným samosprávam ako zborom na presadzovanie ich záujmov na rôznych úrovniach veľký význam. Ich vysoká podpora upevňuje legitimitu volených zborov a zároveň zvyšuje zodpovednosť poslancov týchto samospráv, čo si iste uvedomujú.
Od založenia prvých miestnych národnostných samospráv uplynulo v roku 2014 dvadsať rokov a v roku 2015 oslávi svoje 20. „narodeniny“ aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM). Do tretieho desaťročia svojej existencie vstupuje náš najvyšší volený zbor tak, že sa mu darí napĺňať svoje poslanie: budovanie kultúrnej autonómie Slovákov v Maďarsku. Činí tak preberaním a zakladaním kultúrnych a školských inštitúcií do svojej prevádzky.
Hovorieva sa, že život je zmena. Tieto zmeny, samozrejme, neobchádzajú ani nás, Slovákov. Preto v žiadnom prípade nemôžeme tvrdiť, že by CSSM v budúcnosti nemala pred sebou nijaké nové úlohy. Pod vplyvom neustálych zmien, ktoré prebiehajú okolo nás, okrem udržiavania a rozvoja našich inštitúcií budeme musieť riešiť aj celý rad ďalších úloh. Ak ich mám spomenúť heslovite, určite by som uviedla prípravu slovenských pedagógov - od učiteľov materských škôl až po gymnáziá -, riešenie problémov škôl, kde sa vyučuje slovenčina ako predmet, posilnenie slovenskej občianskej sféry, podporovanie rôznych foriem výučby slovenského jazyka (pre mládež i dospelých), ako aj pomoc pri riešení sociálnych problémov príslušníkov našej národnosti.
Prajem nám všetkým, aby výhody vyplývajúce z existencie systému inštitúcií CSSM pociťovali Slováci aj v najvzdialenejších kútoch našej vlasti a aby sme v záujme našich spoločných cieľov dokázali spojiť svoje sily. Šance na dosiahnutie tak potrebných výsledkov máme totiž iba vtedy, ak budeme ťahať jedným smerom. K tomu želám čitateľom Ľudových novín dobré zdravie, vzájomnú otvorenosť a tolerantnosť!

Alžbeta Hollerová Račková
predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
(Ľudové noviny / luno.hu)

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat