Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

VZCSSM16Sep-montáz

 

Rýchle a konštruktívne

Tretie tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo 27. septembra v zasadačke sídla CSSM na Fadruszovej ulici. Za vopred ohlásenej neprítomnosti troch poslancov čakal na uznášaniaschopný zbor nezvyčajne krátky rokovací program, ktorý sa bez vážnejších diskusií podarilo poslancom absolvovať v rekordne krátkom čase.

VZCSSM16Sep-01

Na úvod predsedníčka zboru Alžbeta Hollerová Račková svoj tradične vopred rozoslaný referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM slovne doplnila o svoju účasť na zasadnutiach predsedníctva Združenia celoštátnych národnostných samospráv v sídle najvyššieho voleného zboru nemeckej národnosti, Podvýboru pre kontrolu parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku a na rokovaní v sídle CSSM, na ktorom sa riešili finančné a právne záležitosti súvisiace s Verejnoprospešnou nadáciou Za Slovákov v Maďarsku. Po jeho schválení nasledoval referát predsedu Výchovno-vzdelávacieho výboru (VVV) o uzneseniach zboru v rámci prenesených kompetencií. Predseda výboru Michal Lásik v krátkosti informoval svojich kolegov o obsahu posledného zasadnutia výboru, na ktorom riešili o. i. všetky dokumenty súvisiace s fungovaním škôl prevádzkovaných CSSM od rozpisu hodín až po harmonogram práce a pracovné plány a v rámci vyčerpávajúceho pracovného zasadnutia rokovali aj o koncepcii nášho školstva. Na návrh VVV odporučil poslancom referát schváliť, čo sa aj uskutočnilo.

Modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2016, ktorú prerokovali všetky výbory a s ktorou vyjadrili svoj súhlas, si vyžiadalo zaradenie nových finančných zdrojov, ktoré sa od posledného zasadnutia VZ, resp. od poslednej modifikácie rozpočtu podarilo samospráve získať. Po prijatí modifikácie rozpočet CSSM v súčasnosti činí  niečo vyše dve miliardy a dvadsaťpäť miliónov forintov. Financie vo výške približne 1,2 miliónov forintov sa podarilo získať o. i. aj na vydanie ročenky Náš kalendár na rok 2017. V rokovacom bode „Zabezpečenie finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na vydanie Nášho kalendára 2017, ktorý predbežne prerokoval tak Finančný (FV), ako aj Kultúrny a mládežnícky výbor (KMV), poslanci rozhodovali o doplnení tejto sumy o ďalších približne 1,7 miliónov forintov. Ako počas rokovania odznelo, tohtoročná ročenka bola mimoriadne úspešná, keďže sa vypredala a bola potrebná jej dotlač. Príjmy z predaja Nášho kalendára 2016 tak prevýšili milión forintov. Podľa odsúhlaseného uznesenia má ďalšie číslo ročenky vyjsť do 29. novembra tohto roku. Zameriavať sa bude na dve hlavné témy, a to na výmenu obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-48 a na päťsté výročie reformácie.

V nasledujúcom rokovacom bode predsedníčka zboru informovala o priaznivom vývoji podmienok, ktoré umožňujú získať právo na spravovanie majetku sídla budapeštianskej školy, ktorý CSSM doposiaľ dostala iba do používania. Poslanci odsúhlasili splnomocnenie A. Hollerovej Račkovej na iniciovanie prevzatia inštitúcie, čo je mimoriadne dôležitý krok z hľadiska ďalšieho rozvoja inštitúcie.

Schválenie modifikácie plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2016 si vyžiadal fakt, že nie všetky inak korektne pripravené verejné obstarávania boli úspešné, a preto je potrebné ich znovu uskutočniť.

VZCSSM16Sep-04

Keďže koncom roka vyprší mandát riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Anny Kováčovej na čele inštitúcie, ďalšou povinnosťou poslancov bolo odsúhlasiť vypísanie nového konkurzu na túto pozíciu. Výpis prešiel oproti minulosti drobnými zmenami, ako napríklad zvýšením mandátu zo štyroch na päť rokov, čo súvisí s predĺženým volebným cyklom CSSM a taktiež boli doplnené niektoré odborné spôsobilosti očakávané od kandidátov. Výpis bude v krátkom čase dostupný aj na našej webovej stránke www.luno.hu.

Výchovno-vzdelávací výbor na svojom zasadnutí prerokoval aj referáty o školskom roku 2015/2016 v školách prevádzkovaných CSSM. Podľa slov M. Lásika svedčia o všestrannej činnosti prebiehajúcej na školách, VVV ich preto navrhol na schválenie. O spokojnosti poslancov s referátmi svedčí fakt, že na prítomné riaditeľky dvoch z piatich inštitúcií nesmerovali žiadne otázky, a VZ jednohlasne schválilo referáty budapeštianskej, čabianskej, sarvašskej, komlóšskej, a novomestskej vzdelávacej ustanovizne.

V rámci rozhodovania vo veci delegáta CSSM v národnostnom podvýbore pri Správe fondu ľudských zdrojov sa prejavila spokojnosť poslancov s doterajšou, podľa slov predsedníčky svedomitou prácou Ondreja Csabu Aszódiho a bez protinávrhu VZ jednohlasne potvrdilo jeho delegovanie.

V predposlednom rokovacom bode sa poslanci zaoberali logom a dizajnovými prvkami CSSM a jej inštitúcií. Ako odznelo, materiál rozoslaný poslancom je stále v pracovnej fáze, za definitívne sa dajú považovať zatiaľ iba nové logá CSSM, Úradu CSSMÚstavu kultúry Slovákov v Maďarsku, na ostatných ešte treba pracovať. Pri tvorbe týchto vizuálnych prvkov sa kladie dôraz okrem vytvorenia jednotného dizajnu aj na snahu o odzrkadlenie podstaty danej inštitúcie s ohľadom na jej špecifiká. Pritom je dôležitá aj kontinuálnosť, nech nejde o niečo úplne nové, ale aby v novom logu ostali aj niektoré tradičné prvky a podstatné je aj to, aby sa s ním dokázali stotožniť vedúci a pracovníci danej inštitúcie. Tento rokovací bod bol v podstate informovaním o prebiehajúcej práci, poslanci mali možnosť vyjadriť svoj názor, k definitívnym verziám sa plánujú vrátiť a vyjadriť na ďalšom, novembrovom zasadnutí VZ.

Rokovanie už tradične uzavrel bod „rôzne“, v rámci ktorého predsedníčka informovala poslancov nielen o plánovaných udalostiach, ale aj o problémoch, ktoré nastali počas rokovaní o kúpe nehnuteľnosti na Rákócziho triede. Tá sa za momentálnych okolností zdá byť nereálna. O dobré správy zo svojich škôl sa podelili s prítomnými riaditeľky budapeštianskej a novomestskej vzdelávacej inštitúcie a rozoberali sa aj možnosti a úskalia poskytovania sociálnej pomoci odkázaným. Poslanci sa riadne zídu tohto roku ešte raz, koncom novembra.

Zlatko Papuček/www.luno.hu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24328-r-chle-a-kon-truktivne-z-valneho-zhroma-denia-cssm

Foto: autor

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat