Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Slováci žijúci v Maďarsku chcú rozvíjať sieť svojich inštitúcií a zachrániť malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina, povedala 5. novembra 2014 v Budapešti novozvolená predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Poslanci Valného zhromaždenia CSSM v sídle najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku zvolili líderku Zväzu Slovákov v Maďarsku a Únie slovenských organizácií v Maďarsku na nadchádzajúce päťročné volebné obdobie 15 hlasmi, piati sa zdržali hlasovania.

V 23-člennom VZ CSSM volebné zoskupenie ZSM a ÚSOM má 16 a spolok Identita 7 poslancov. Traja poslanci spolku Identita (Juraj Ando, Ján Fuzik a Zuzana Medveďová) ustanovujúceho VZ CSSM sa nezúčastnili, keďže sa písomne zriekli mandátu, čo zbor jednohlasne akceptoval. Nová predsedníčka CSSM vo svojom prvom príhovore po zvolení vyzdvihovala význam spolupráce, snahy o dialóg a hľadania kompromisov, zároveň sa poďakovala svojmu predchodcovi J. Fuzikovi, ako aj doterajšiemu podpredsedovi zboru Ondrejovi Csabovi Aszódimu a všetkým bývalým poslancom mini-parlamentu našej Slovače. VZ CSSM potom zvolilo dvoch nových podpredsedov celoštátnej samosprávy: Tomáša Nagya (Dunaeďház) a Františka Zelmana (Slovenský Komlóš). Nový Finančný výbor CSSM budú tvoriť Zuzana Szabová (predsedníčka výboru), Mária Nagyová a Matej Kešjár.
„Jednou z najväčších výziev aj v nasledujúcom období bude to, aby sa nám podarilo udržať a rozvíjať sieť inštitúcií CSSM, čo vnímam naozaj ako veľkú výzvu, pretože Slováci v Maďarsku majú najrozvetvenejšiu sieť inštitúcií medzi národnosťami,” zdôraznila predsedníčka CSSM. „Dôležitou úlohou bude, aby sme sa nejakým spôsobom pokúsili zachrániť tie malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet, pretože tie vnímam ako snáď najviac ohrozené v tejto celej sieti,” dodala Alžbeta Hollerová Račková, ktorá takisto považuje za potrebné, aby sa zintenzívnili kontakty medzi CSSM, občianskou sférou a miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami. CSSM prevádzkuje kultúrno-osvetové inštitúcie ako divadlo, dokumentačné a pedagogické centrum, výskumný ústav Slovákov a výchovno-vzdelávacie inštitúcie - päť škôl, neziskovú verejnoprospešnú spoločnosť, ako aj verejnoprospešnú nadáciu pre Slovákov v Maďarsku. „V poslednom období sa spolupráca s materskou krajinou, hlavne čo sa týka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s ostatnými štátnymi orgánmi, zintenzívnila,” konštatovala predsedníčka CSSM, ktorá vyjadrila nádej, že aj naďalej bude prebiehať úspešná a veľmi intenzívna komunikácia a že spolupráca sa dostane na úroveň, ktorá zabezpečí, aby aj podporu zo strany materskej krajiny, nielen finančnú, pociťovali čo najintenzívnejšie.
Text: (t-hl) - Foto: (oslovma.hu / luno.hu)
Milí priatelia,
5. novembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie 23-členného Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), v ktorej je zastúpených 16 poslancov za našu spoločnú koalíciu. Počas nedávnych volieb najvyššieho voleného zboru našej Slovače SPOLU sa nám podarilo dosiahnuť dvojtretinové víťazstvo. Spoloční nominanti volebného zoskupenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku za predsedníčku CSSM zvolili našu spoločnú kandidátku na tento zodpovedný post, vedúcu celoštátnej listiny dvoch najväčších slovenských organizácií v krajine Alžbetu Hollerovú Račkovú.
Môžeme si teda spokojne povedať, že naše spoločnú úsilie, spoločná snaha, oduševnenie a neochvejná túžba po spravodlivosti priniesli úspech. Veľmi by sme chceli pritom zdôrazniť, že je to úspech nás všetkých, ktorí chceme pracovať za svoju národnosť v pokojnom ovzduší, bez zbytočného napätia a diktátu. Za náš spoločný volebný úspech hlboká úcta a úprimná vďaka patrí vám všetkým! Sme presvedčení, že spoločná cesta, na ktorú sa vydali naše organizácie, je správna. Kto ju spochybňuje, spochybňuje aj princíp sily spolupatričnosti a spoločných cieľov.
Skončilo teda obdobie volebnej kampane. Výsledky hovoria jasnou rečou. Budeme pracovať, tvoriť, aktivizovať sa v znamení služby slovenskej národnosti, v znamení vzájomnej úcty a nekompromisnej snahy o pravdu a spravodlivosť v presvedčení, že - tak ako doteraz - budete našimi vernými spojencami.
Ruženka Egyedová Baráneková
predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku
František Zelman
predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat