Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti.

súbehCSSMpremiestné2019

Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské organizácie a inštitúcie s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 28. februára 2020.

Žiadosti treba zaslať na adresu CSSM  (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 12. apríla 2019.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:

a/ počet zaregistrovaných voličov,

b/ základné údaje uchádzača

c/ meno štatutárneho zástupcu

d/ čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu

e/ rozpis plánovanej akcie, respektíve činnosti (uvedenie počtu účastníkov, informácie, či sa uchádzajú o podporu z iných nadácií alebo úradov),

f/ celkové náklady programu, respektíve činnosti,

g/ vlastné finančné zdroje určené na program, respektíve na činnosť,

h/ výšku žiadanej finančnej podpory,

i/ kópiu účtovného dokladu/šeku, vystaveného na meno uchádzača o predplatení Ľudových novín aspoň na prvý polrok, (Účtovný doklad/šek o predplatení na druhý polrok musí uchádzač pripojiť k vyúčtovaniu. V inom prípade sa uchádzač vylučuje zo súbehu v nasledujúcom roku.)

j/ uvedenie názvu, adresy a čísla bankového konta, kam možno podporu zaslať,

k/ ak uchádzačom nie je slovenská samospráva odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy, (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)

g/ v prípade vydania publikácie rukopis/ukážku z rukopisu a odborný posudok

Uprednostňujú sa:

-        projekty zamerané na vytváranie alebo zlepšovanie podmienok výučby slovenského jazyka;

-        projekty zamerané na rozširovanie slovenského repertoáru a vybavenie kultúrnych skupín;

-        náboženské aktivity v slovenskom jazyku;

-        projekty zamerané na vydávanie slovenských publikácií;

-        podujatia regionálneho charakteru;

-        tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.

Nepodporujú sa výdavky súvisiace s „občerstvením“ (pagáčiky, nápoje, poháre, servítky, atď.).

Uchádzač, ktorý nevyúčtoval s finančnou podporou CSSM sa zo súbehu vylučuje!

Výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 50.000 - 200.000,-Ft. Uchádzač, ktorý si žiada vyššiu sumu ako maximálna výška poskytnutej podpory, sa zo súbehu vylučuje!

V osade, alebo obvode v Budapešti, kde sa do zoznamu slovenských voličov zaregistrovalo

-      do 50 Slovákov, môže byť podporená 1 žiadosť

-      51-100 Slovákov, môžu byť podporené 2 žiadosti

-      101-200 Slovákov, môžu byť podporené 3 žiadosti

-      201-500 Slovákov, môžu byť podporené 4 žiadosti

-      501-1000 Slovákov, môže byť podporených 5 žiadostí

Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.

Žiadosť o podporu treba poslať na tlačive, ktoré nájdete na webovej stránke CSSM,  www.slovaci.hu.

O výške udelenej finančnej podpory na návrh Kultúrneho a mládežníckeho výboru rozhodne Valné zhromaždenie CSSM na svojom májovom zasadnutí.

Zoznam podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu bude zverejnený na webovej stránke CSSM. Pre úspešných uchádzačov vystaví CSSM doklad o podpore.

Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v termíne a spôsobom stanoveným v Štatúte súbehu

Ak bola dotácia poskytnutá na vydanie publikácie, prijímateľ spolu s vyúčtovaním projektu zašle poskytovateľovi 3 exemplárov takejto publikácie zdarma.*

 

Tlačivo nájdete TU:

 

Tlacivo-podpora_CSSM.doc

 

 *Az Oszrágos Szlovák Önkormányzat Pályázati Szabályzata

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat