Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku schválila kandidačnú listinu pre parlamentné voľby 2018

Po vypísaní parlamentných volieb prezidentom Maďarska Jánosom Áderom Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 16. januára 2018 usporiadalo svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Na programe rokovania bolo schválenie volebného programu CSSM na volebné obdobie 2018-2022 a zostavenie kandidačnej listiny samosprávy.

Právne predpisy upravujúce voľby sa nezmenili, takže nominačnou organizáciou národností, tak i slovenskej, sú aj v týchto voľbách celoštátne samosprávy. Kandidačnú listinu schvaľuje Valné zhromaždenie na základe návrhov svojich členov.

Po jednohlasnom schválení volebného programu CSSM členovia VZ rozhodli o tom, že – podobne ako v predchádzajúcich voľbách - CSSM zostaví 5-miestnu listinu. Poslanci, ktorí sa v národnostných voľbách v roku 2014 dostali do VZ z dvoch celoštátnych listín, navrhovali svojich kandidátov na jednotlivé miesta listiny. K navrhovaným kandidátom sa členovia VZ vyjadrovali tajným hlasovaním. Na základe výsledkov hlasovania vznikla nasledujúca listina:

  1. Anton Paulik
  2. Alžbeta Hollerová Račková
  3. Anna Komjáthiová
  4. Ondrej Kiszely
  5. Judita Lénártová Orliczká

Listina nadobudne platnosť po jej oficiálnom predostrení a registrácii Národnou volebnou komisiou.

CSSM

Kto je kto na listine CSSM?

 

Anton Paulik – absolvent odboru histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, zakladajúci predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, dlhoročný pracovník verejnej správy, expert pre národnostné záležitosti.

Alžbeta Hollerová Račková – absolventka odboru žurnalistiky Filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, bývalá šéfredaktorka Ľudových novín, niekdajšia predsedníčka Kultúrneho výboru CSSM (1998-2006), súčasná predsedníčka CSSM.

Anna Komjáthiová – absolventka odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, dlhoročná členka umeleckých súborov Rozmarín vo Veňarci a Lipa v Budapešti, prvá predsedníčka slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti, členka kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Ondrej Kiszely – absolvent odboru slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, vonkajší člen Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM, člen Čabianskej organizácie Slovákov, predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku.

Judita Lénártová Orliczká – ekonómka, absolventka odboru lesníctva Technickej univerzity vo Zvolene, dlhoročná členka umeleckého súboru Veľká Bukovinka, členka Slovenskej samosprávy v Répášskej Hute a Finančného výboru CSSM.

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat