Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

VZCSSM18-01 25

Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia CSSM

Netradične, už 16. januára predpoludním sa zišli poslanci nášho najvyššieho voleného zboru v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) na Fadruszovej ulici, aby v rámci mimoriadneho zasadnutia jej Valného zhromaždenia (VZ)  schválili volebný program CSSM na volebné obdobie 2018-2022 a zároveň zostavili kandidačnú listinu samosprávy na parlamentné voľby 2018.

Voľby vypísal maďarský prezident János Áder na 8. apríla a v tomto roku budú mať národnosti druhý raz možnosť po roku 2014 hlasovať aj na národnostné listiny, ktoré podľa zákona zostavia celoštátne samosprávy.

Ako na úvod predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková prezradila, volebný program obsahuje témy, ktorým sa venoval parlamentný Výbor pre národnosti už aj v uplynulom období. Vo viacerých oblastiach sa uskutočnili určité zmeny, podarilo sa dosiahnuť modifikáciu niektorých právnych predpisov a predpokladá sa, že by sa v prispôsobovaní právneho prostredia potrebám národností malo pokračovať aj v nasledujúcom období. Ako to volebný program deklaruje, „najdôležitejším cieľom CSSM v nasledujúcom parlamentnom cykle je prostredníctvom parlamentného hovorcu slovenskej národnosti vyvíjať úsilie v záujme toho, aby právne a inštitucionálne prostredie Maďarska čo najvernejšie odrážalo národnostnú pestrosť krajiny s dôrazom na prítomnosť slovenskej komunity v našej vlasti.“ Volebný program následne vymenúva body, ktoré majú napomôcť splneniu týchto cieľov, ako napríklad modifikáciu národnostného zákona na základe návrhu Združenia celoštátnych národnostných samospráv,  preskúmanie relevantných zákonov aj z hľadiska ich súladu s prijatými medzinárodnými záväzkami Maďarska, ich zosúladenie s národnostným zákonom, ďalšie zvyšovanie finančných zdrojov pre národnostné aktivity, zlepšenie finančného a personálneho postavenia národnostných redakcií verejnoprávnych médií a pod. Celé znenie volebného programu nájdete na webovej stránke www.luno.hu.

VZCSSM18-01 2

K návrhu sa pred jeho prijatím vyjadril aj prizvaný predseda parlamentného Výboru pre národnosti Ján Fuzik. „Vieme, aké budú voľby, možno sa to zdá byť formalitou, ale predsa len nie je zbytočné dať trošku dokopy okruh úloh, ktoré na vás čakajú. Myslím si, že ich väčšina ani nie je určená pre hovorcu, ale pre vás, teda pre VZ, pre tie inštitúcie, ktorým by mal pomáhať, veď hovorca môže predkladať iba tie požiadavky, ktoré dostáva od daného grémia. Návrh je v podstate v poriadku, ale myslím si, že sami si tu určujeme úlohy: čo si musíme prezrieť, aké máme ciele, aké máme koncepcie a v čom by mal pomáhať hovorca v parlamente.“

Volebný program poslanci po prijatí jedného pozmeňujúceho návrhu formálneho charakteru napokon jednohlasne schválili.

VZCSSM18-01 30

Členovia VZ rozhodli o tom, že – podobne ako v predchádzajúcich voľbách – CSSM zostaví 5-miestnu listinu na nadchádzajúce parlamentné voľby. Poslanci, ktorí sa v národnostných voľbách v roku 2014 dostali do VZ z dvoch celoštátnych listín, v rámci druhého rokovacieho bodu navrhovali svojich kandidátov na jednotlivé miesta listiny. K navrhovaným kandidátom sa členovia VZ vyjadrovali tajným hlasovaním. Vzhľadom na to, že tento rokovací bod sa zaoberal personálnymi otázkami, poslanci ho prerokovali na zatvorenom zasadnutí, bez prítomnosti verejnosti. Na základe výsledkov hlasovania vznikla nasledujúca listina:

1. Anton Paulik

2. Alžbeta Hollerová Račková

3. Anna Komjáthiová

4. Ondrej Kiszely

5. Judita Lénártová Orliczká

Viac informácií o členoch listiny nájdete v tlačovej správe CSSM na webovej stránke www.luno.hu.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat