Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

VZCSSM17-11 2

O zmenách v zákone z prvej ruky

Posledné riadne tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 28. novembra v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici. Za neúčasti štyroch poslancov uznášaniaschopný zbor prijal program rokovania, ktorého prvý bod tvorili informácie o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku priamo od jeho predsedu, hovorcu slovenskej národnosti Jána Fuzika.

VZCSSM17-11 montázs02

 

Predseda výboru v úvodnej časti svojho príhovoru zhrnul potešiteľnú tendenciu z roka na rok rastúcej finančnej podpory tak pre miestne, ako aj celoštátne národnostné samosprávy a občianske organizácie, či už ide o peniaze na fungovanie, alebo zdroje udeľované prostredníctvom rôznych projektov. Sumy podpôr sa podľa uvedených údajov po dlhoročnej stagnácii za posledné roky výrazne navýšili, vo viacerých oblastiach sa dokonca zviacnásobili. J. Fuzik ďalej upriamil pozornosť na tri samostatné návrhy predložené parlamentným Výborom pre národnosti, a to na návrh uznesenia o podpore občianskej iniciatívy Minority SafePack, ktorý Národné zhromaždenie už prediskutovalo a prijalo, ďalej na návrh týkajúci sa novely Zákona o verejnom vzdelávaní, vďaka čomu sa zvýšia národnostné prídavky národnostných pedagógov a do tretice na modifikáciu Zákona o právach národností, ktorá je výsledkom viacročných príprav. Výbor poučený z nepriaznivých skúseností z minulosti sa rozhodol postupovať krok za krokom, svoje pôvodné požiadavky zredukoval, a tak predložený návrh, ktorý bol parlamentom prerokovaný 30. novembra, napokon obsahuje aj nasledujúce modifikácie: miestna národnostná samospráva by mala mať možnosť prevziať aj takú vzdelávaciu inštitúciu, v ktorej sa národnostnej výučby zúčastňuje 75 % žiakov (oproti doterajším 100 %); hmotný a nehmotný majetok prevzatej ustanovizne verejného vzdelávania či kultúrnej inštitúcie by sa mal dostať do správy príjemcu (a nie na používanie na dobu určitú ako doposiaľ) – v prípade inštitúcií, ktoré celoštátne, alebo miestne samosprávy prevzali už skôr, by po prijatí novely bolo treba podpísať zmluvu o spravovaní majetku do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona; poslanec národnostnej samosprávy by mal mať možnosť byť v miestnom, teritoriálnom i celoštátnom zbore zároveň (doposiaľ mohol iba na dvoch úrovniach); tam, kde v deň vypísania volieb je na zozname národnostných voličov viac ako sto osôb, by mal vzniknúť päťčlenný zbor (oproti doterajšiemu štvorčlennému, v ktorom vznikajú patové situácie pre párny počet hlasov); obecné samosprávy by mali svojim národnostným samosprávam zabezpečiť možnosť 32-hodinového bezplatného používania miestnosti (oproti doterajším 16) a tiež by mali mať za úlohu poskytovať údaje, resp. vykonať vnútorný audit pre národnostnú samosprávu; mali by byť pomenované verejné úlohy už aj v prípade celoštátnych národnostných samospráv; možná horná hranica honoráru predsedov a podpredsedov miestnych národnostných samospráv by sa mala zvýšiť na dvoj-, pokiaľ daná samospráva spravuje aj inštitúciu, na štvornásobok, v prípade teritoriálnych by šlo o štvor- až šesťnásobok a v prípade celoštátnych oproti doterajšiemu dvanásťnásobku o osemnásťnásobok. Nový zákon by mal obsahovať aj pasáž, ktorá sa venuje vzťahu celoštátnych národnostných samospráv a národnostných parlamentných hovorcov – podľa zákona by sa rozšírili možnosti udržiavania kontaktov, keďže aj hovorcovia by sa zúčastňovali zasadnutí celoštátnych národnostných samospráv rovnako, ako ich predsedovia zasadnutí parlamentného Výboru pre národnosti. Po zaznení množstva užitočných informácií a krátkej diskusii predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková na záver tohto mimoriadneho rokovacieho bodu dodatočne zablahoželala k okrúhlemu životnému jubileu J. Fuzika a popri darčeku mu odovzdala aj symbolicky prvý exemplár Nášho kalendára 2018.

VZCSSM17-11 34

V druhom, už tradičnom rokovacom bode predsedníčka CSSM svoj referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM ústne doplnila o bohatý program, ktorý absolvovala počas necelého týždňa od jeho rozoslania. Nechýbala na stretnutí mentorov Programu pre nadaných, na zasadnutí Kuratória Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku, na prezentácii dvojjazyčnej knihy o pltníkoch v XIII. obvode Budapešti, na národnostnej kavalkáde v VI. obvode hlavného mesta, na konferencii „Ako ďalej Slováci v Maďarsku?“ v Mlynkoch, na regionálnom slovenskom dni Slovenskej samosprávy Novohradskej župyZdruženia novohradských a hevešských Slovákov spojenej s prezentáciou knihy Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku, na prednáške a kvíze o slovenskej literatúre v Maďarsku v II. obvode Budapešti, na verejnom zasadnutí Slovenskej samosprávy VI. obvodu či na zasadnutí Finančného výboru pred zasadnutím VZ CSSM. Po schválení referátu prišiel rad na tretiu modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2017, do ktorej boli zakomponované všetky nové podpory získané od poslednej modifikácie. Aktuálna modifikácia obsahuje aj navýšenie počtu zamestnancov, ktoré zapríčinilo otvorenie tretej skupiny škôlky a nultého ročníka na gymnáziu budapeštianskej slovenskej pedagogickej ustanovizne. To si vyžiadalo zamestnanie dvoch nových pedagógov i technických pracovníkov. Modifikovaný rozpočet s hodnotou výdavkov a príjmov vo výške 2 252 908 000 forintov a počtom zamestnancov CSSM a jej inštitúcií - 292 osôb poslanci jednohlasne prijali.

Na dobu prerokovania nasledujúcich dvoch bodov sa VZ pretransformovalo na členské zhromaždenie Spoločnosti SlovakUm s. r. o. Zlepšenie pracovných podmienok Ústavu kultúry Slovákov v MaďarskuKnižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku bolo cieľom schválenia zmluvy o odovzdaní nehnuteľnosti spoločnosti do bezplatného používania spomenutým inštitúciám. Plánovaným definitívnym riešením podmienok pritom ostáva získanie budovy pre tieto i ďalšie inštitúcie CSSM, čo sa však zatiaľ ukazuje ako beh na dlhú trať. Spoločnosť SlovakUm s. r. o. ako zriaďovateľ ďalej jednohlasným rozhodnutím poskytla jednorazovú finančnú podporu Verejnoprospešnej nadácii za Slovákov v Maďarsku vo výške 400-tisíc forintov. Tá by po zmene podmienok vyplácania štipendií pre mentorov – t. j. zavedení dane z príjmu na tieto sumy – bola dva roky po sebe stratová, čím by prišla o štatút verejnoprospešnej inštitúcie. Po odvrátení tejto hrozby pokračovali prítomní opäť ako poslanci VZ.

Podľa následne schváleného plánu zasadnutí VZ v roku 2018 zasadne netradične už 16. januára, aby schválilo volebný program a národnostnú listinu CSSM pre parlamentné voľby. Následne sa poslanci ešte zídu na riadnom zasadnutí štyrikrát, a to 27. februára, 29. mája, 25. septembra a 27. novembra. Následne schválené pracovné plány výborov CSSM na rok 2018 boli prispôsobené týmto dátumom. Svoje pracovné plány predložili aj inštitúcie CSSM i spoločnosť SlovakUm a poslanci ich rad-radom jednohlasne odobrili. Keďže vymenovanie súčasnej riaditeľky Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe dňa 31. júla vyprší, VZ muselo rozhodnúť aj o vypísaní konkurzu na pozíciu riaditeľa inštitúcie od 1. augusta nasledujúceho roku. Školstva sa týkal aj ďalší rokovací bod, v ktorom sa poslanci uzniesli o zámere založiť odborné kolégium pre poslucháčov vysokoškolských inštitúcií, aby boli zabezpečené čo najlepšie podmienky pre našich vysokoškolských študentov vrátane odborného programu, ktorý má garantovať niektorá vysoká škola alebo univerzita. Študenti by zároveň mali byť nejakým spôsobom zapojení do slovenského národnostného života.

Modifikáciu Organizačného a prevádzkového poriadku Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) si vyžiadala prax: keďže radu tvoria zaneprázdnené osoby, ich prácu uľahčí, ak bude mať namiesto jedného dvoch podpredsedov. Poslanci tejto žiadosti vyhoveli. Zmenu právneho pomeru zamestnancov Úradu CSSM a s tým súvisiace zmeny dokumentov si zase vyžiadal fakt, že modifikácia národnostného zákona je pred parlamentom a teda je definitívne, že sa nezmenia právne predpisy regulujúce právne postavenie pracovníkov úradov a inštitúcií celoštátnych národnostných samospráv. Kvôli tomu bol zostavený balík zmien týkajúci sa etického kódexu a schémy organizačného a prevádzkového poriadku Úradu CSSM. Poslancom predložený návrh slúži tomu, aby pri nezmenenej pracovnej náplni a nezmenených platoch pracovníkov Úradu CSSM zároveň vyhovela zákonu.

VZCSSM17-11 45

Na záver rokovania poslanci VZ jednohlasne poverili predsedníčku vykonaním administratívnych krokov súvisiacich s registráciou CSSM ako nominačnej organizácie v parlamentných voľbách a v tradičnom záverečnom bode „Rôzne“ predsedníčka CSSM informovala prítomných aj o podpise konkretizácie dohody o dolnozemskej spolupráci i o zriadení novej dolnozemskej ceny pre oblasť kultúry Pro Cultura Slovaca, ďalej o plánovanom odovzdaní slovníkov a učebných pomôcok žiakom a školám na tradičnom adventnom stretnutí slovenských detí v Mlynkoch, ako aj o príprave nástennej mapy Slovákov v Maďarsku na základe údajov z posledného sčítania obyvateľstva, na ktorej budú vyznačené mestá a obce so slovenskou samosprávou, spolkami, kultúrnymi skupinami, miestnymi zbierkami. Tieto mapy by sa mali dostať do každej slovenskej školy a osvete bude slúžiť aj skladacia mapa so slovenskými a maďarskými názvami obcí a miest.

Poslanci VZ CSSM dostali na záver posledného tohtoročného zasadnutia predvianočný darček v podobe diáru i obľúbenej ročenky Slovákov v Maďarsku, Nášho kalendára na rok 2018.

Zlatko Papuček

Foto: autor

VZ-náskalendár-lászik-szelényi-montázs

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat