Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

minority safepack logo

Spomedzi 500 miliónov občanov Európskej únie je každý siedmy príslušníkom niektorej autochtónnej národnosti, hovorí niektorým z menšinových alebo regionálnych jazykov. Ochrana ich kultúry na úrovni EÚ nie je vyriešená, väčšina ich jazykov je ohrozená. Výbor pre národnosti v Maďarsku je oddaným ochrancom národnostných práv, preto považoval za dôležité predložit Parlamentu návrh uznesenia. 

V júli 2013 Hans Heinrich Hansen, predseda Federálnej únie európskych národnostných menšín (FEUN) a organizáciou zriadený občiansky výbor predložili Európskej komisii občiansku iniciatívu. Cieľom iniciatívy s názvom „Minority Safe Pack – Milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe“ je ochrana európskych autochtónnych národných a jazykových menšín, ako aj dosiahnutie vytvorenia právnych predpisov EÚ pre zachovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti kontinentu.

Európska komisia zamietla registráciu občianskej iniciatívy, čo iniciátori napadli ako žalobcovia na Všeobecnom súde Európskej únie. Vláda Maďarska podala 21. októbra 2014 návrh na vstup do konania ako vedľajší účastník na strane žalobcov. Na druhej strane, na strane žalovanej vstúpili ako vedľajší účastníci konania Slovenská republika a Rumunsko. Žalobcovia mali v spore úspech, a v marci 2017 sa Európska komisia dohodla s iniciátormi o čiastočnej registrácii ich balíka návrhov.

Legislatívny program občianskej iniciatívy Minority Safe Pack vyzýva k prijatiu politických opatrení v oblasti regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, regionálnej politiky, účasti, rovnosti, audiovizuálnych a iných mediálnych obsahov, a taktiež regionálnej (štátnej) pomoci v záujme toho, aby autochtónne európske národnosti žijúce generácie vo svojom rodisku mohli aj v budúcnosti prosperovať na totožnom mieste.

Iniciátori musia získať podporné podpisy viac než milióna občanov z najmenej siedmich štátov Európskej únie, aby Európsku komisiu priviedli k zváženiu ich cieľov. Oficiálny zber podpisov sa začal v máji na 62. kongrese FUEN v Kluži, ktorého sa zúčastnili zástupcovia tak zahraničných maďarských, ako aj tuzemských národnostných organizácií. K úspechu občianskej iniciatívy, na vytvorenie európskej legislatívnej ochrany pre európske autochtónne národnosti bude potrebné veľké spojenie síl tuzemských maďarských a národnostných občanov, príslušníkov zahraničných maďarských národných komunít a väčšinových a národnostných občanov Európy konajúcich v dobrej viere. Uznesenie Parlamentu si želá podporiť túto spoluprácu.  

 

Uznesenie Parlamentu číslo 24/2017 (31. X.)

o podpore európskej občianskej iniciatívy Minority Safe Pack

 

1. Parlament deklaruje, že existenciu a prežitie autochtónnych národností tvoriacich jednu sedminu polmiliardového obyvateľstva Európskej únie, ako aj nimi vytvorené svojrázne jazykové a kultúrne bohatstvo považuje za základnú hodnotu hodnú ochrany.

2. Parlament víta a podporuje občiansku iniciatívu „Minority Safe Pack – Milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe“, ktorú Európskej komisii predložil občiansky výbor Federálnej únie európskych národnostných menšín (FEUN) a ktorej cieľom je ochrana európskych autochtónnych národných a jazykových menšín, ako aj vytvorenie legislatívneho pozadia EÚ pre zachovanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti nášho kontinentu.

3. Parlament súhlasí s úsilím, aby autochtónne európske národnosti mohli aj v budúcnosti prosperovať vo svojom rodisku. Preto Parlament podporuje legislatívny program iniciátorov, vyzývajúci k prijatiu politických opatrení v oblasti regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, regionálnej politiky, účasti, rovnosti, audiovizuálnych a iných mediálnych obsahov, a taktiež regionálnej (štátnej) pomoci.

 

4. Parlament nabáda tuzemských maďarských občanov a príslušníkov národností, ako aj členov maďarských národných komunít v zahraničí, aby svojimi podpismi podporili občiansku iniciatívu „Minority Safe Pack – Milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe“.

5. Parlament vyjadruje svoju nádej, že po splnení podmienok na zber podpisov k európskej občianskej iniciatíve Európska komisia podporí realizáciu legislatívneho programu iniciátorov v záujme ochrany  európskych autochtónnych národností a zachovania jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v Európe.

6. Toto uznesenie nadobudne účinnosť v deň po jeho uverejnení. 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat