Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Evanjelici po celom svete si 31. októbra pripomínajú výročie reformácie, teda deň, keď v roku 1517 dal teológ Martin Luther vyvesiť na dvere zámockého kostola v nemeckom Wittenbergu 95 téz otvorene vystupujúcich proti pápežskému učeniu o odpustkoch. Reformácia patrí právom k svetovým udalostiam histórie ľudstva, pretože znamenala a znamená prínos v mnohých oblastiach cirkvi aj spoločnosti. 

Luther Martin

Snaha o zachovanie evanjelickej viery bola aj jedným z pohnútkov sťahovania našich slovenských predkov na územie dnešného Maďarska. Do končín, kde založili evanjelické cirkevné zbory, vybudovali svoje kostoly a ľudové školy. Komunity, v ktorých možno dnes už slovo Božie v kostoloch nieznie po slovensky, ale v ktorých si každá rodina s úctou chráni gotickými písmenami a slovakizovanou češtinou písaný Tranoscius, ako najvzácnejší rodinný poklad.

 

Význam reformácie pre slovenské evanjelické komunity v Maďarsku si pri príležitosti jubilea priblížme slovami riaditeľa Archívu Békešskej župy Ádáma Erdésza, ktoré odzneli v úvodnej prednáške sympózia „Protestantské spoločenstvá na juhovýchodnom Maďarsku“ 13. októbra v Poľnom Berinčoku:

Puritástvo, láska k práci, kultúra práce a praktické myslenie v prípade evanjelikov je natoľko rozhodujúce, že napríklad aj nemecký sociológ, ekonóm a politik Max Weber siahol po učení Luthera keď hovoril o povolaní ako o pojme, ktorý v určitom zmysle nesie aj sakrálny význam. Najlepšia a najrýchlejšia cesta k Bohu vedie cez splnenie svetských povinností – tento étos sa prejavuje aj v tvorbe a učení vynikajúcich farárov, ktorí v obrovskej miere ovplyvnili mentalitu ľudí doby. Tieto hodnoty sa natoľko vryli do kolektívnej pamäti daných evanjelických komunít, že táto mentalita ich charakterizuje dodnes, nezávisle na tom, že v mnohých prípadoch sú už sekularizované.“

CSSM

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat