Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Pod takýmto nadpisom zorganizovali 13. 10. 2017 Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Celoštátna samospráva Nemcov v Maďarsku a Samospráva mesta Poľný Berinčok slávnostné sympózium a výstavu pri príležitosti 500. výročia reformácie a 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom.

Berény elnöki asztal

Účastníci sympózia si mohli vypočuť šesť prednášok, ktoré cez príklad Poľného Berinčoka demonštrovali úlohu dvoch národností – Slovákov a Nemcov, ako aj evanjelickej cirkvi a evenjelických farárov pri znovuzaložení a rozvoji vyľudnených území na Dolnej zemi po vyhnaní Turkov až po súčasnosť. V rámci programu boli otvorené dve tematické výstavy. Trojjazyčnú (nemecko-maďarsko-slovenskú) výstavu o reformácii vo východnej Európe pripravilo Nemecké kultúrne fórum, kým výstavu o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom pripravil Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku.

                                                                                                                                  CSSM

Berény közönség

 

KiszelyLászik

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat