Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Valné zhromaždenieCeloštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku

VZCSSM1705-01

Krátko po mimoriadnom, vysunutom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v Malom Kereši sa 30. mája poslanci nášho najvyššieho voleného zboru opäť zišli, tentoraz na riadnom zasadnutí v zasadačke svojho budapeštianskeho sídla. Po konštatovaní uznášaniaschopnosti zboru a schválení programu rokovania sa poslanci rovno pustili do práce.

Na úvod predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková doplnila svoj referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM o svoju účasť na zasadnutí Podvýboru pre školstvo a kultúru Výboru pre národnosti v Maďarsku, na ktorom sa hovorilo o otázkach a problémoch národnostného školstva, ďalej na ustanovujúcom zasadnutí Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) v Békešskej Čabe, na rokovaní s riaditeľom Ústavu slovanskej a baltskej filológie univerzity Loránda Eötvösa Istvánom Lukácsom o realizácii doškoľovania z predmetu slovenská vzdelanosť, ktoré bolo akreditované v rámci projektu TÁMOP, resp. na zasadnutiach Dozornej rady Nadácie „Za Slovákov v Maďarsku“ i jej Kuratória. Vo svojej odpovedi na otázku predsedníčka informovala poslancov aj o radostnej správe z Čemeru, kde sa v miestnej škole s veľkou pravdepodobnosťou obnoví výučba slovenčiny, ale aj o problémoch v Galgagute a o plánovanom prevzatí školy Horných Peťanoch národnostnou samosprávou. Ďalej hovorila o stretnutí s predsedami slovenských župných samospráv, ktorého cieľom je zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi nimi a CSSM, a že tieto stretnutia by sa mali ročne dvakrát pravidelne opakovať. Poslanci v následnom hlasovaní vyjadrili svoj súhlas s referátom.

Financie a princípy

VZCSSM1705-03

Z prijatej ročnej finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií na rok 2016 o. i. vysvitlo, že príjmy CSSM počas vlaňajšieho roku činili 2 119 904 000 forintov, kým výdavky 1 877 478 000 forintov. Pred začatím zasadnutia VZ zasadol jeho Finančný výbor (FV), aby pre poslancov pripravil najaktuálnejšie údaje, podľa ktorých príjmy a výdavky CSSM v roku činia 2 068 535 000 forintov – v tomto zmysle VZ prijalo modifikáciu tohtoročného rozpočtu CSSM a jej inštitúcií. Na základe nedávno prijatých pravidiel hospodárenia s majetkom VZ musí schváliť každý predaj či kúpu, ktoré samospráva realizuje, a v tomto zmysle museli poslanci schváliť uznesenie o predaji mikrobusu a prívesu samosprávy. Na kúpu starého, opotrebovaného mikrobusu prišli dve ponuky a poslanci na odporúčanie FV a Výboru pre verejné obstarávanie schválili jeho predaj za vyššiu cenu vo výške 750-tisíc forintov. Taktiež opotrebovaný a nepoužívaný príves po súhlase VZ našiel nového majiteľa za 50-tisíc forintov. CSSM nedávno kúpila nový, o niečo menší mikrobus s nižšími prevádzkovými nákladmi.

K schváleniu ročnej finančnej uzávierky obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. za rok 2016 sa VZ pretransformovalo na Členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti. FV s radosťou skonštatoval, že oproti minulosti spoločnosť hospodári výrazne lepšie, zisk mala vo výške cez 3 milióny forintov a ako predsedníčka CSSM dodala, nehrozí mu ani strata štatútu verejnoprospešnosti. Nič teda nebránilo tomu, aby členovia jednohlasne podporili úspešné uzavretie hospodárskeho roku už aj v prípade obchodnej spoločnosti. Ako je všeobecne známe, jej prvoradou úlohou je vydávanie týždenníka Slovákov v Maďarsku – Ľudových novín, ktorých smernice boli vypracované tak dávno, že ich aktualizácia bola nanajvýš potrebná. Na vypracovanie Princípov činnosti Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku sa podujali člen vlani znovuzvolenej Redakčnej rady týždenníka Ľudo Pomichal, šéfredaktorka periodika Eva Fábiánová a predsedníčka CSSM. Dokumentu, v ktorom je obsiahnuté už aj právne zázemie, sa ďalej venoval Kultúrny a mládežnícky výbor (KMV) zboru. Po niekoľkých návrhoch na jeho formálne vylepšenie ho poslanci napokon jednohlasne prijali.

 

V stredobode školstvo

VZCSSM1705-02

A. Hollerová Račková charakterizovala schválenie nasledujúceho rokovacieho bodu ako uzavretie jednej veľkej práce a začiatok ďalšej, ešte väčšej. Pálčivá problematika školstva bola v stredobode diskusií na všetkých fórach od nástupu predsedníčky do funkcie, bolo teda mimoriadne aktuálne a dôležité pristúpiť k obsahovej a metodickej obnove nášho školstva. Koncepcia rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku bola hlavnou témou aj spomínaného mimoriadneho vysunutého zasadnutia VZ CSSM, po ktorom sa vykryštalizovala súčasná podoba dokumentu, pripravená na schválenie. Predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM Michal Lásik stručne predstavil materiál. Prvá časť vytyčuje všeobecné ciele a zásady, druhá sa venuje úlohám jednotlivých stupňov verejnej výchovy a školstva. Na tento dokument nadväzuje akčný plán na obdobie rokov 2017-2020 s konkrétnymi úlohami a osobami, ktoré sú zodpovedné za ich plnenie. Ako povedal, v súčasnosti nie je nadväznosť medzi jednotlivými stupňami, napr. väčšina žiakov zo základných škôl nepokračuje na našich gymnáziách. Na rozdiel od niektorých iných národností za posledné desaťročie sa ani jedna jazyková škola nestala dvojjazyčnou. V nich by sme pritom potrebovali čím viac žiakov, aby z nich vzišli budúci učitelia, veď odchodom súčasnej, starnúcej generácie pedagógov hrozí ich akútny nedostatok, učebnice sú zastarané, potrebovali by obsahovú obnovu a pod. Dokumenty tvoria organický celok, zdôrazňujú potrebu kontroly a vyhodnotenia ich plnenia. Stanovujú úlohy pre CSSM, jej inštitúcie, pričom počítajú aj s príspevkom slovenských samospráv, spolkov, orgánov k zlepšeniu situácie. V diskusii upriamili poslanci pozornosť na potrebu správneho oslovenia rodičov, ktorí rozhodujú o smerovaní svojich ratolestí a ktorých by bolo treba presvedčiť, že si nemusia vyberať medzi angličtinou a slovenčinou, ale zvoliť oba jazyky paralelne. V súvislosti s tým zaznela dôležitosť správnej propagácie našich škôl, najmä dvoch gymnázií a zdôrazňovanie možností praktického využitia slovenčiny. Pri príprave rozhodnutí by sa mala CSSM opierať aj o výsledky výskumov, ako napr. o projekt VÚSM, ktorý bude zameraný na mapovanie situácie v slovenskom národnostnom školstve. CSSM ponúkla spoluprácu pri stanovení jeho obsahu, aby výsledky výskumu mohli pomáhať pri určení ďalších krokov. Koncepciu napokon poslanci podľa očakávaní jednohlasne schválili.

Ostanúc pri školstve novomestská sága pokračovala zvratom ako z telenovely: Samospráva mesta Nové Mesto pod Šiatrom nielenže opätovne zamietla žiadosť CSSM povoliť otvorenie škôlky pri miestnej slovenskej škole, ale prišla s návrhom umiestniť v priestoroch určených pre ňu problematickú mládež v pubertálnom veku. Poslanci bez váhania schválili uznesenie o potvrdení zamietnutia žiadosti novomestskej samosprávy.

Podpory a ocenenia

VZCSSM1705-04

Jedna z najťažších úloh KMV je každý rok udelenie podpôr CSSM na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Tohto roku prišlo takmer sto žiadostí o celkovú sumu vo výške 16 432 000 forintov, k dispozícii pritom bola 7-miliónová čiastka, z ktorej jeden milión bol určený na aktivity v náboženskej oblasti pri príležitosti 500. výročia reformácie, 155. výročia osamostatnenia peštianskeho slovenského evanjelického cirkevného zboru, či 400. výročia osamostatnenia luteránskej cirkvi v rámci Uhorska. Poslanci návrh, pripravený Kultúrnym a mládežníckym výborom schválili.

Rozhodovanie o udelení vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“ prebiehalo tajným hlasovaním za zatvorenými dverami, podrobnosti o ňom vám teda nemáme možnosť prezradiť. Tie vysvitnú 1. júla v Kerestúri, na Dni Slovákov v Maďarsku, kde sa budú odovzdávať vyznamenania CSSM.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat