Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

VZCSSM17Feb 16

Poslanci sa na prvom tohtoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) zišli v sídle nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v posledný februárový deň.

Na zasadnutí sa zúčastnil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík, ktorý prejavil záujem o prácu zboru. Slávnostný ráz dodali zasadnutiu aj gratulácie dvom poslankyniam oslavujúcim okrúhle životné jubileum Ružene KomjáthiovejIldike Klauszovej Fúzikovej. Po následnom konštatovaní uznášaniaschopnosti zboru a odsúhlasení mimoriadne bohatého rokovacieho programu predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková doplnila svoj písomne rozoslaný referát o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, ktorý potom poslanci jednohlasne schválili.

VZCSSM17Feb 19

O 10 % viac

V poradí štvrtú, a zároveň poslednú modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2016 si už klasicky vyžiadali medzičasom získané financie, ktoré bolo treba zapracovať do rozpočtu. Podobný osud zrejme čaká aj rozpočet zboru a jej inštitúcií na prebiehajúci rok 2017. Predsedníčka s radosťou konštatovala, že vďaka aktivitám a lobovaniu parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku sú finančné podmienky tohto roku výhodnejšie ako vlani, vďaka čomu sa zlepšia podmienky fungovania v prípade všetkých inštitúcií. V praxi ide o priemerne 10- percentné zvýšenie miezd zamestnancov a zabezpečenie lepších podmienok, ktoré by mali zaručiť nielen prevádzkovanie, ale aj rozvoj inštitúcií. Schválený rozpočet CSSM na rok 2017 činí 1 876 457 000 forintov.

V nasledujúcom rokovacom bode schválením uznesenia o účasti v projekte EFOP-4.1.5 (Rozvojový operatívny program Ministerstva ľudských zdrojov) poslanci splnomocnili CSSM na prípravu projektov s cieľom zlepšiť podmienky v sarvašskej a komlóšskej slovenskej škole (obnova športového ihriska, vytvorenie jazykového laboratória, rozvoj kabinetu výpočtovej techniky, rekonštrukcia miestností, atď.). Oba projekty budú financované na 100 % zo zdrojov EÚ, na ich vypracovanie však VZ zo svojej všeobecnej rezervy vyčlenilo dvakrát 6,3 miliónov forintov. Čo sa týka ďalšej, budapeštianskej slovenskej školy, tá zápasí o. i. s tým problémom, že hnuteľný majetok inštitúcie je v rôznych vlastníctvach (hlavného mesta, Centra K. Klebelsberga a CSSM). S cieľom spraviť poriadok aj v tejto oblasti, poslanci poverili predsedníčku CSSM, aby sa obrátila na kompetentné úrady so snahou získať právo na spravovanie hnuteľného majetku inštitúcie.

Nadväzujúc na už spomínané lepšie finančné možnosti v rozpočte zboru, v nasledujúcich rokovacích bodoch poslanci postupne odsúhlasili zvýšenie honorárov podpredsedov CSSM, členov VZ, predsedov a členov výborov VZ, miezd vedúcich inštitúcií CSSM, či odmien pre predsedníčku zboru.

Po schválení zmluvy o užívacom práve domu v Baňačke medzi CSSM a Ústavom pre kultúru Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) ako miesta na vykonávanie úloh zakotvených v zakladajúcej listine inštitúcie, sa VZ pretransformovalo na členské zhromaždenie spoločnosti SlovakUm s. r. o. Obchodný plán spoločnosti na rok 2017 obsahuje o. i. aj rozpočet redakcie Ľudových novín, ktorý po zvýšení o 11 miliónov forintov taktiež umožňuje úpravu miezd zamestnancov redakcie. Po jeho schválení poslanci odobrili aj uznesenie o zvýšení mzdy konateľa spoločnosti SlovakUm, ako ak jeho referát o činnosti v roku 2016. Poslanci rozhodli aj o tom, že dodávateľom tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny zostáva aj tohto roku vydavateľstvo Croatica, ktoré predložilo najvýhodnejšiu ponuku. Po schválení referátu Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku o činnosti v roku 2016 poslanci pokračovali v rokovaní opäť ako členovia VZ CSSM.

VZCSSM17Feb 10

Potrebný dom dôchodcov

Počas následného schvaľovania referátov odborných výborov CSSM o ich činnosti v roku 2016 predsedníčka Náboženského a sociálneho výboru I. Klauszová Fúziková upozornila aj na dotazník vypracovaný evanjelickým farárom Attilom Spišákom s cieľom zmapovania návrhov na založenie Domu slovenských dôchodcov, ktorého majiteľom by mala byť CSSM. Poslankyňa Zuzana Hollósyová v tejto súvislosti spomenula dvoch budapeštianskych slovenských seniorov, ktorých práve v týchto dňoch museli umiestniť v maďarských domoch dôchodcov. Pritom, ako povedala, „naša Slovač v Budapešti zostarla, po slovensky hovoria dobre takmer už iba dôchodcovia, takže musíme sa nimi zaoberať.“ Predsedníčka CSSM potvrdila, že cieľom dotazníka je práve získanie podkladov na to, aby zbor mohol začať lobovať v záujme vytvorenia takejto inštitúcie. Referáty výborov a inštitúcií CSSM o ich činnosti boli napokon schválené rovnako, ako aj referát delegáta CSSM pri Správe fondov Ministerstva ľudských zdrojov o činnosti v roku 2016. Kultúrny výbor zároveň odporučil Ondrejovi Csabovi Aszódimu navrhnúť modifikáciu výpisov súbehov tak, aby nielen slovenčinári mohli ísť na doškoľovanie, ale aj kultúrni pracovníci, resp. aby sa podporovali aj odborné tábory. Pri schvaľovaní referátu delegátky CSSM v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov Marty Papučkovej o činnosti v roku 2016 zase zaznela potreba zintenzívniť prípravu nových, moderných učebníc, pri ktorých je veľmi dôležité, aby vedeli osloviť dnešné deti. Práve národnostná rada by v tejto veci mohla zohrávať dôležitú úlohu, keby ju zvolávali častejšie, a práve na toto plánuje upozorniť predsedníčka CSSM na blížiacom sa stretnutí s námestníkom štátneho tajomníka Zoltánom Maruzsom v kruhu celoštátnych národnostných samospráv. Do prestávky poslanci stihli ešte schváliť referáty o činnosti slovenskej evanjelickej a katolíckej služby v roku 2016, referát novovzniknutej Redakčnej rady Ľudových novín, oboznámiť sa s aktuálnym plánom verejných obstarávaní CSSM na rok 2017, či zužitkovania majetku CSSM a prerokovať, resp. schváliť modifikáciu Organizačného a prevádzkového poriadku Úradu CSSM. Tá pozostáva z dvoch zmien, a to návrhov opäť zamestnať upratovačku, resp. prijať pracovníka do Úradu na zabezpečenie úloh dôležitých z hľadiska jeho efektívneho fungovania.

VZCSSM17Feb 21

V závere prevažne o školstve

Po prestávke prišiel rad na modifikácie Zakladajúcich listín slovenských škôl v Sarvaši, Budapešti a v Slovenskom Komlóši, v ktorých jednak korigovali maximálny počet detí, prípadne počet skupín v materskej škole, jednak zaviedli nový spôsob zamestnania: možnosť zamestnať aktivačného pracovníka. Došlo ďalej k technickým úpravám, keďže Maďarská štátna pokladňa zaviedla nový formát zakladajúcich listín. Počet skupín a tried v školskom roku 2017/2018 vo všetkých, teda aj ďalších školách prevádzkovaných CSSM, odsúhlasili poslanci v nasledujúcom bode. Jednohlasne schválili aj uznesenie o tom, že VZ CSSM povoľuje ňou prevádzkovaným škôlkam, aby prispôsobili termíny zápisu do materskej školy zápisom do iných materských škôl v danom meste. Sága okolo plánovanej materskej školy v Novom Meste pod Šiatrom pokračovala deklarovaním zámeru CSSM zriadiť ju v miestnej dvojjazyčnej škole. Poslanci poverili predsedníčku CSSM, aby začala nové rokovania s vedením mesta a navrhla modifikáciu zmluvy medzi CSSM a samosprávou Nového Mesta pod Šiatrom v takom zmysle, aby CSSM mohla používať budovu aj na prevádzkovanie materskej školy, resp. vypracovala a podpísala potrebné právne dokumenty. Na záver školského bloku poslanci napokon rozhodli o tom, že sa bude oslavovať Deň slovenských pedagógov v Maďarsku, a to každý rok 20. apríla, v deň narodenia evanjelického kňaza a kazateľa, zakladateľa odborného školstva a pôdoznalectva v Uhorsku, pokrokového pedagóga, spisovateľa, polyhistora a filantropa Samuela Tešedíka.

Našich čitateľov sme už v minulosti informovali o vypracovaní jednotných log a dizajnových prvkov CSSM a jej inštitúcií. V súvislosti s tým bolo potrebné určiť pravidlá používania symbolov CSSM, ako názov, erb, zástava, pečiatka. Po odsúhlasení týchto pravidiel došlo k modifikácii Organizačného a prevádzkového poriadku Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) a následne aj k voľbe jej členov (Matej Šipický, Anna Divičanová, Orsolya Szabová, Mária Žiláková, Judita Hambergerová, Štefan Šutaj, Miroslav Kmeť, Ladislav Lenovský a Dagmar Mária Anoca).

Pri podávaní tohtoročných súbehov CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti treba dávať pozor, pretože z výberového konania sa odteraz automaticky vylučujú uchádzači, ktorí si žiadajú vyššiu sumu, ako je maximálna výška poskytnutej podpory. Medzi uprednostnené projekty ďalej pribudli náboženské aktivity v slovenskom jazyku. K dispozícii bude na podpory dokopy o milión forintov viac ako doposiaľ, teda 7 miliónov forintov. To všetko odsúhlasilo VZ, ktoré následne jednohlasne rozhodlo aj o dejisku Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorým 1. júla 2017 bude jediný uchádzač, Kerestúr. XVII. obvod Budapešti tak bude prvým dejiskom nášho najväčšieho sviatku na území hlavného mesta Maďarska.

V prípade výpisu výzvy na udelenie vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“ nenastala oproti vlaňajšku žiadna zmena, a tak na záver naozaj obsažného rokovania ostal už iba bod „rôzne“. Počas neho boli poslancom rozdané kópie návrhu Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku, a Akčného plánu na jeho rozvoj na obdobie 2017-2020. A. Hollerová Račková tým odštartovala spoločenskú diskusiu – tieto, zatiaľ nie definitívne materiály budú rozoslané školám, slovenským samosprávam, spolkom, budú zverejnené na internete a do nasledujúceho zasadnutia VZ CSSM bude možné navrhnúť zmeny, doplnenie, konkretizáciu. Mal by sa tým začať proces, ktorý by mal pomôcť v zlepšení postavenia našich školských inštitúcií, vytýčení cieľov vzhľadom na ich prípadné prebranie, zaškoľovania detí do dvoch slovenských gymnázií, či poskytnutí metodickej pomoci inštitúciám, aby aj miestne slovenské samosprávy dokázali využívať zákonom poskytované možnosti v tejto oblasti. Školstva sa týkala aj časť návrhov na modifikáciu národnostného zákona, o ktorých rokovali deň po VZ na pôde parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Zdroj: www.luno.hu

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat