Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

VZCSSM-24.05.2016

Zo zasadnutia Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku... 

 

 Druhé zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v tomto roku sa konalo v centre jej sídla na Fadruszovej ulici 24. mája. Do bohatého, 23-bodového rokovacieho programu sa za neúčasti štyroch poslancov pustil 19-členný uznášaniaschopný zbor.

Poslancom vopred rozoslaný referát predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM Alžbeta Hollerová Račková ústne doplnila o informácie zo slávnostného zasadnutia k 75. narodeninámKarola Wlachovského na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Budapešti, kde zastupovala slovenskú komunitu v Maďarsku a z detskej divadelnej prehliadky Deti deťom organizovanej Slovenským divadlom Vertigo v Sarvaši. Po odsúhlasení hodnotiacej správy VZ pristúpilo k voľbe člena Náboženského a sociálneho výboru VZ CSSM. Bývalý predseda a v tomto volebnom období externý člen výboru Tibor Mótyán sa z osobných dôvodov zriekol svojej funkcie a v sprievode slov vďaky za jeho doterajšiu prácu poslanci v snahe o zastúpenie všetkých konfesií vo výbore zvolil za novú externú členku evanjeličku Máriu Galántaiovú z Veľkej Tarče. V súvislosti so zmenou menoslovu členov výboru došlo k následnému schváleniu modifikácie organizačného a prevádzkového poriadku CSSM.

Rokovanie pokračovalo dvoma závažnými témami, a to schválením ročnej finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií za rok 2015 s príjmami vo výške 2 040 630 000 forintov a výdavkami vo výške 1 963 288 000 forintov a modifikáciou rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2016, ktorý v dôsledku získania finančných zdrojov na realizáciu rôznych cieľov CSSM zvýšili na sumu 1 999 384 000 forintov.

VZCSSM02-24.05.2016

V priebehu rokovania o nadchádzajúcich štyroch bodoch sa VZ CSSM pretransformovalo na členské zhromaždenie Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm, s. r. o. Vlaňajší rok bol v živote spoločnosti rokom zmien, veď časť úloh spoločnosti bola premiestnená pod Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) spolu s finančnými zdrojmi, ktoré boli k dispozícii na ich plnenie a tento fakt si vyžiadal úpravy súvisiace s hospodárením a právnym postavením spoločnosti SlovakUm. Rok zmien ukončila spoločnosť so stratou, napr. sčasti aj v dôsledku amortizácie oblastného domu v Baňačke, ktorý figuroval v knihách spoločnosti, pričom všetky úlohy spojené s domom od vlaňajšieho roku vykonáva ÚKSM. Ak by sa stratovosť zopakovala aj v tomto roku, obchodná spoločnosť by stratila štatút verejnoprospešnosti a aj preto bolo potrebné pristúpiť k navrhnutým zmenám. Po schválení ročnej finančnej uzávierky spoločnosti SlovakUm s. r. o. za rok 2015 poslanci schválili modifikáciu obchodného plánu spoločnosti na rok 2016 i verejnoprospešnú zmluvu a Dohodu o deľbe práce medzi CSSM a SlovakUm s. r. o. Konateľ spoločnosti Imrich Fuhl sa aj v mene kolegov pochválil aj pozitívnymi číslami, akými sú 10 %-né zvýšenie počtu predplatiteľov Ľudových novín, či približne zdvojnásobenie predajnosti Nášho kalendára na rok 2016 oproti predchádzajúcim rokom. Na záver bloku bolo potrebné ešte modifikovať zakladajúcu listinu Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku, keďže vypršal mandát členov jej Kuratória. Okrem jednej členky všetci súhlasili v pokračovaní svojej práce, uvoľnené miesto s jednohlasnou podporou poslancov VZ zaujme mladý pedagóg z Békešskej Čaby Zsolt Lipták.

VZCSSM04-24.05.2016

Schválenie modifikácie plánu verejných obstarávaní CSSM na rok 2016 plénum už odsúhlasilo opäť ako VZ CSSM, rovnako, ako schválenie uznesenia o predaji mikrobusu, resp. o splnomocnení predsedníčky zboru na predaj starého, prevádzka ktorého stojí veľké peniaze. Z jeho ceny a zo sumy, ktorá je k dispozícii v rozpočte budapeštianskej slovenskej školy sa plánuje kúpa novšieho, modernejšieho a poprípade aj väčšieho mikrobusu. Nedostatky zistené Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) si vyžiadali schválenie modifikácie plánu opatrení na odstránenie nedostatkov rovnako, ako schválenie dohody o deľbe práce medzi Úradom a inštitúciami CSSM – tiež na podnet NKÚ.

Keďže mestské zastupiteľstvo Nového Mesta pod Šiatrom neodsúhlasilo prevádzkovanie slovenskej materskej školy v rámci miestnej Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu, v záujme nastolenia právneho stavu, ktorý zodpovedá skutočnosti, bola potrebná modifikácia zakladajúcej listiny inštitúcie. Modifikáciu si taktiež vyžiadala zakladajúca listina Materskej školy, základnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, v zmysle ktorej vzhľadom na počet skutočne zapísaných detí do škôlky namiesto troch skupín schválených na februárovom zasadnutí VZ ostanú napokon dve skupiny a maximálny počet detí zostane 50. Ako riaditeľka inštitúcie Júlia Szabová Marloková objasnila situáciu, v XIII. obvode, kde slovenská škola sídli, práve odovzdali materskú školu s kapacitou 400 detí, čo malo negatívny vplyv na získanie nových škôlkarov, ale verí, že v budúcnosti sa podarí zvýšiť počet skupín v budapeštianskej ustanovizni.

Po prestávke nasledovalo vymenovanie riaditeľky budapeštianskej slovenskej školy na základe konkurzného konania. Na túto pozíciu sa prihlásili dve uchádzačky – členka Slovenskej samosprávy Peštianskej župy a výkonná tajomníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Monika Szabová a doterajšia riaditeľka inštitúcie J. Szabová Marloková, ktoré súhlasili s otvoreným rokovaním. Ako informoval predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru(VVV) Michal Lásik, konkurzné práce oboch uchádzačiek vyhoveli všetkým obsahovým a formálnym požiadavkám a poďakoval sa obom uchádzačkám. Berúc do úvahy rozhodnutie VVV podporiť J. Szabovú Marlokovú a ďalšie okolnosti sa M. Szabová v následnom príhovore zriekla svojej kandidatúry v prospech druhej uchádzačky. J. Szabová Marloková vo svojom príhovore vyzdvihla úspechy a pozitíva, ktoré inštitúcia dosiahla počas uplynulých piatich rokov a poďakovala sa VVV za preštudovanie a posúdenie jej konkurznej práce. Poslanci ju následne jednohlasne poverili riadením školy na ďalšie päťročné obdobie od 16. augusta 2016 do 31. júla 2021.

VZCSSM0316Maj-04

Doplnenie Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) si vyžiadalo vlaňajšie úmrtie jej člena Ondreja Krupu a z toho prameniace občasné problémy s uznášaniaschopnosťou rady. Na návrh riaditeľky VÚSM Anny Kováčovej do ďalších volieb nových členov, ktoré sa uskutočnia o pol roka, VZ vymenovalo za členku vedeckej rady Alžbetu Uhrinovú Hornokovú.

Cieľom odsúhlasenej modifikácie Štatútu ceny Štefana Lamiho v ďalšom rokovacom bode bolo o. i. prispieť k väčšej publicite ceny tým, že sa má odovzdávať na Dni Slovákov v Maďarsku, prípadne za prítomnosti rodinného príslušníka menodarcu ceny.

Zbor ďalej rozhodol aj o schválení návrhu Kultúrneho a mládežníckeho výboru (KMV) o udelení podpôr CSSM na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Ako prezradila predsedníčka výboru Mária Nagyová, do konkurzu prišlo 97 súbehov a dovedna v nich uchádzači žiadali pätnásť miliónov forintov, k dispozícii však bolo šesť miliónov. Členovia KMV sa snažili v rámci možností čo najviac žiadateľom vyhovieť a predsedníčka výboru vyjadrila nádej, že bude viac spokojných ako nespokojných uchádzačov.

Následné rozhodovanie o udelení vyznamenania CSSM Za našu národnosť tradične prebiehalo na uzavretom rokovaní, takže mená ocenených osôb a kolektívu sa dozvieme na jeho odovzdávaní 2. júla na Dni Slovákov v Maďarsku v Alkári.

Na záver rokovania poslanci ešte splnomocnili predsedníčku CSSM na prípravné rokovania vo veci zakúpenia budovy v Budapešti pre stredisko slovenských inštitúcií. A. Hollerová Račková prezradila, že CSSM by mala v prvom rade záujem o väčšiu časť budovy, resp. o bývalé priestory Slovenského inštitútu na Rákócziho triede, kde v skromnejších priestoroch inštitút aj v súčasnosti sídli. V prípade neúspechu sa však bude hľadať ďalšia budova, ktorej priestory budú vyhovovať potrebám sídla slovenských inštitúcií ako aj na účely usporiadania kultúrnych podujatí.

V poslednom bode „iné“ odzneli informácie o blížiacich sa podujatiach a poslanci si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulých osobností nášho národnostného života.

Zlatko Papuček LUNO

Foto: autor

 

 

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat