Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.

Achim016-racskova2

Príhovor predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej, ktorý odznel dňa 30. marca 2016 na podujatí Bilancia 15. rokov od prvej budapeštianskej konferencie na počesť Ondreja Áchima L. až po postavenie jeho sochy...

 

Achim016 16-horz

 

Postavenie a odhalenie busty „sedliackeho kráľa” v Mestskom parku v Budapešti pred dvomi rokmi sa stal aktom, ktorý priniesol do pestovania pamiatky agrárneho politika slovenského pôvodu zo začiatku 20. storočia novú kvalitu. Zásluhou snáh mnohých ľudí a organizácií, medzi nimi organizátorov dnešného podujatia, mohol môj predchodca vo funkcii predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik pri príležitosti odhalenia jeho busty - vo finiši kampane parlametných volieb v roku 2014 - privítať "nášho Ondriša” v Pešti. Áno bola to prvá busta „sedliackeho kráľa” na verejnom priestranstve v hlavnom meste Maďarska, predtým Uhorska. Jeho cesta do Mestského parku bola – štýlovo povedané - „hrboľatá”. O aktivitách zúčastnených organizácií zameraných na pestovanie pamiatky Ondreja Áchima hovorili moji predrečníci, ktorí podstatne lepšie poznajú problematiku ako ja. V uplynulom období vyšla aj dvojjazyčná kniha z pera Michala Hrivnáka Áchim a Slováci, ktorú som toho času mala česť prekladať do slovenského jazyka. Kniha priblížila túto významnú osobnosť uhorských dejín aj laickej a odbornej verejnosti na Slovensku.

Ja by som sa vo svojom krátkom príhovore chcela zamerať na dve témy: keďže tu tentokrát nie je zastúpené rodné mesto Ondreja Áchima, niekoľkými slovami by som sa chcela zmieniť o zachovávaní pamiatky tohto agrárneho politika v Békešskej Čabe a na Dolnej zemi. Druhou témou, ktorá ma oslovila, keď som sa pripravovala na dnešný deň, je Áchimov odkaz pre dnešok.

Ako mnohí vieme, pamiatka Ondreja Áchima Likera bola a je živá aj na Dolnej zemi, ktorá toho času tvorila bázu Áchimovej strany. Pamätám sa, že s menom Áchima som sa prvýkrát stretla koncom 70. a začiatkom 80. rokov, keď som študovala na čabianskom slovenskom gymnáziu. Stredoškolský internát, v ktorom som bývala počas svojich študentských rokov, niesol meno tohto významného rodáka Čaby. Bola po ňom pomenovaná aj ulica a – samozrejme – už aj v tom čase mal bustu na brehu kanála pretínajúceho Čabu. Pre mňa osobne je významný aj fakt, že do novo vznikajúcej strany Ondreja Áchima medzi prvými masovo vstúpili aj roľníci z môjho rodného Komlóša, ktorý bol vtedy na 90% slovenský.

V súčasnosti sa zachovávaniu pamiatky Ondreja Áchima venuje Spolok ochrancov a skrášľovateľov mesta v Békešskej Čabe. Z jeho aktivít zameraných na pestovanie pamiatky sedliackeho kráľa na tomto mieste uveďme konferenciu usporiadanú v spolupráci s čabianskou Slovačou v máji 2011 v Békešskej Čabe. Z príspevkov konferencie uzrel svetlo sveta aj zborník. Spomínaný spolok poskytol finančnú podporu aj na vydanie publikácie z budapeštianskej konferencie a finančne prispel aj na vydanie dvojjazyčnej knihy o Áchimovi. O záujme Čabanov o svojho rodáka svedčí aj fakt, že na každom podujatí usporiadanom v Budapešti a na okolí hlavného mesta sa vždy zúčastnilo minimálne 10 osôb, medzi nimi aj poslanci mestského zastupiteľstva. Ale prišli aj Slováci z Gerendáša a z iných obcí na okolí Čaby. Aj na budapeštianskych oslavách účinkovali spevácke zbory Čabianskej organizácie Slovákov pôsobice v Dome slovenskej kultúry - Orgován a Čabianska ružička. Ďalším pravidelným aktom zachovávania pamiatky bývalého parlamentného poslanca je aj každoročné kladenie vencov pri jeho rodnom dome.

A aký je odkaz sedliacekho kráľa pre dnešok? Keď sa na Dolnej zemi, bohatej na úrodnú čiernu zem, opäť stretávame s čoraz väčším počtom chudobných ľudí, zápasiacimi každodennými existenčnými problémami, možno by sa z jeho programu oplatilo vyzdvihnúť zdôrazňovanie sociálnej spravodlivosti. Mladý Áchim svoju politickú dráhu na prelome 19. a 20. storočia začal ako miestny poslanec. Svojich prívržencov získaval najmä z mestskej časti Jamina. Veľkú pozornosť vzbudili jeho prejavy venované hospodáreniu v ktorých nechýbala citlivosť na sociálne otázky. V roku 1905, keď bol prvýkrát zvolený za parlameného poslanca, vyvolal rozruch už prvým svojím parlamentným prejavom: vyslovil sa za národnú armádu, za všeobecné volebné právo, za nezávislú sedliacku stranu a parcelovanie erárnych veľkostatkov. V stredobode jeho politickej činnosti stála snaha o zlepšenie životných podmienkok obyčajných ľudí, ktorých život poznal z vlastnej skúsenosti. K jeho novej strane sa na zakladajúcom kongrese v júni 1908 pridali mnohé organizácie, medzi nimi početné Slovákmi obývané obce z okolia Čaby. Keď sa v roku 1910 stal opäť poslancom zasadzoval sa za občiansko-demokratické reformy a za pozemkovú reformu. Podporoval boj za všeobecné a tajné volebné právo a vydal heslo „Právo a chlieb ľudu”. Jeho odhodlané politické aktivity a rastúci tábor mu priniesli čoraz viac nepriateľov, čo nakoniec viedlo aj k jeho predčasnej tragickej smrti. V tom čase, v prvej tretine 20. storočia nemohol nájsť širšie pochopenie pre svoje ciele, v mnohom predbehol svoju dobu. Ale jeho heslo „Právo a chlieb ľudu” je stále, alebo skôr opäť aktuálne, ako aj citované slová osobného priateľa Áchima, velikána maďarskej poézie Endreho Adyho.

V Budapešti dňa 30. marca 2016

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat