Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri CSSM vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. a 8. tried základných škôl, ktorí mienia v školských rokoch 2016/2017 alebo 2017/2018 pokračovať v štúdiu na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe alebo v Budapešti.

Cieľom je podporiť žiakov 7. a 8. tried, ktorí by chceli pokračovať v štúdiu na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe alebo v Budapešti, ako aj pedagógov, ktorí sa popri svojich pracovných povinnostiach venujú týmto žiakom.
Podmienky prijatia do programu:
a) všeobecné:
- na konci predchádzajúceho školského roka študijný priemer min. 4,00/dobrý (v prípade, ak študent/ka nedosiahne priemer 4,0 ale má zo slovenského jazyka a literatúry priemer 4,0 na konci školského roka, Kuratórium nadácie ho/ju môže prijať do programu)
- úspešná účasť na súťažiach domácich alebo organizovaných materskou krajinou
- vykonávanie slovenskej kultúrnej činnosti
- používanie slovenského jazyka v každodennej komunikácii
- výskum alebo projekt v oblasti slovenského jazyka, literatúry, dejín, národopisu a pod., účasť v táboroch na území Slovenskej republiky
b) konkrétne:
Zostavenie projektu „Ja a moja rodina“, ktorý má obsahovať:
- predstavenie mesta (obce), v ktorom (v ktorej) žiak žije,
- predstavenie členov rodiny,
- predstavenie sa.
Rozsah projektu: 4 strany A4 + príloha (fotografie, mapky, kresby atď.). Projektovú prácu je potrebné odovzdať napísanú rukou (nie na počítači). Termín odoslania prihlášok: 30. január 2016 na adresu: Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 200 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 50 000 forintov/rok na jedného žiaka.
Spôsob poskytovania štipendia:
Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku udeľuje štipendium žiakovi po úspešnom splnení požiadaviek a zápise do gymnázia a schválenú sumu vyplatí prevodom na účet označený v prihláške do programu.
Spôsob poskytovania podpory pre mentora:
Mentor dostane stanovenú podporu vo výške 25 000 forintov/polrok/žiak na základe úspešne absolvovaných polrokov na konci projektu. Mentorom sa môže stať učiteľ slovenského jazyka, resp. učiteľ predmetu, ktorý sa vyučuje po slovensky v jednojazyčných, dvojjazyčných školách a v školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet.
Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré budú dostupné na webovej stránke
http://www.szlovak-pmk.sulinet.hu alebo http://www.slovaci.hu/nadacia a možno si ich zaobstarať aj v sídle CSSM: 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A a v Pedagogickom metodickom centre CSSM (5600 Békéscsaba, Dedinszky Gy. u. 1.).
K prihláške treba pripojiť:
- životopis žiaka v slovenskom jazyku,
- kópiu vysvedčenia,
- kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach,
- čestné vyhlásenie rodiča,
- odporúčanie mentora v slovenskom jazyku.
Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpôr budú rozhodovať členovia Kuratória Verejnoprospešnej nadácie pre Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra CSSM.

Štefan Mali
predseda

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat