Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Spoločne za náš jazyk, za našu kultúru!

Počas Dňa Slovákov v Maďarsku v Telekgerendáši 4. júla 2015 sa konalo tradičné odovzdávanie ceny Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Za našu národnosť. Toto ocenenie náš najvyšší volený zbor každoročne udeľuje osobám a kolektívom, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania. Tohtoroční vyznamenaní sú: Anna Bacskaiová, Zuzana Oczotová a Folklórny spevácky súbor Horenka v Kétšoproni.

Anna Bacskaiová

Anna Bacskaiová sa narodila v obci Baňačka (Rudabányácska). Vždy ju priťahovala práca v zdravotníctve, pracovala v miestnej nemocnici. Výsledkom jej svedomito vykonávanej práce bolo obsadenie miesta hlavnej sestry na oddelení intenzívnej zdravotnej starostlivosti. V roku 1995 odišla do dôchodku, vtedy už vykonávala post predsedníčky miestnej slovenskej samosprávy. Ako národnostná poslankyňa v mestskom zastupiteľstve sa aktívne podieľala na rozvoji rodnej obce, a ako členka Valného zhromaždenia CSSM a jej náboženského výboru na rozvoji celej slovenskej komunity v Maďarsku. Pričinila sa o rekonštrukciu obecného kultúrneho domu, ktorý sa neskôr stal zemplínskou pobočkou Slovenského osvetového centra. Stála pri zrode Oblastného domu zemplínskych Slovákov. Svoju úlohu sprievodkyne históriou Slovákov na Zemplíne vykonáva poctivo a rada. Rozvinula spoluprácu s novomestským kultúrnym strediskom a bola organizátorkou mnohých miestnych, regionálnych a medzinárodných kultúrnych podujatí. Za jej dlhoročnú prácu bola v roku 2011 odmenená Cenou mestského zastupiteľstva Nového Mesta pod Šiatrom. Anna Bacskaiová sa aktívne podieľa aj na vydavateľskej činnosti. Sprostredkovala mnoho informácií a spolupracovala pri národopisnom výskume. Jej činnosť a oddanosť pre naše spoločenstvo je vzorom pre nás všetkých.

Zuzana Oczotová

Zuzana Oczotová sa narodila v obci Terany. 30 rokov pracovala ako učiteľka materskej školy v miestnej národnostnej škôlke, kde vyučovala hravou formou, vďaka čomu si deti osvojili slovenský jazyk ľahko a s radosťou. V sedemdesiatych rokoch bola národnostnou poslankyňou. Je zakladajúcou členkou Slovenskej samosprávy v Teranoch a už päť rokov jej predsedníčkou. Od roku 1976 sa aktívne zapája do organizovania Národnostného dňa v Teranoch. Od roku 1985 je predsedníčkou Slovenského klubu, cieľom ktorého je zachovávať a odovzdávať slovenské tradície a zvyky mladšej generácii. V roku 2000 bola vydaná dvojjazyčná zbierka jej básní: „Képek-Obrazy“. Jej srdcovou záležitosťou je zveľaďovanie národnostnej zbierky Slovenského oblastného domu, ktorý prevádzkuje Slovenská národnostná samospráva a organizovanie národnostných programov s cieľom zachovávať a dokumentovať tradície našich predkov. Na základe jej iniciatívy sa začalo oživovanie dávnych, už zabudnutých tradícií a ich dokumentovanie pre zbierku hodnôt v Teranoch. V roku 2011 založila Klub osamelých starých ľudí, ktorý zohráva dôležitú úlohu v zachovávaní národnostnej kultúry a je priestorom na odovzdávanie ešte existujúcich tradičných hodnôt mladej generácii. Zuzana Oczotová celý život slúžila a slúži menšinovej komunite, jej práca je pre nás príkladom.

Folklórny spevácky súbor Horenka v Kétšoproni

VyznamZ4

Súbor bol založený v roku 2002. Má 22 členov, ktorými sú miestni dôchodcovia. Vedúcou folklórneho súboru je Mária Zelenyanszká, vedúcou speváckej zložky Piroška Majernyíková a hudobným vedúcim je Ladislav Marik. Cieľom súboru je zachovávať a odovzdávať klenoty slovenských ľudových piesní mladším generáciám. Piesne, ako to povedal Zoltán Kodály, zbierajú len z „čistého prameňa”, teda vyberajú si ich od zberateľov ľudových piesní našej Slovače, ako napr. od Dr. Ondreja Krupu alebo Alexandra Móžiho. Každý rok organizujú podujatie, ktoré slúži na zachovávanie tradícií - napr. ručnú žatvu, varenie žatevných jedál, lámanie a šúpanie kukurice, páračky, tak, ako bolo zvykom v ich detstve. Zaoberajú sa aj gastrokultúrou, zbierajú recepty a pripravujú jedlá podobne ako ich kedysi varievali aj ich babky. Svoje vedomosti a slovenské zvyky odovzdávajú mladším generáciám aj v rámci podujatí, ktoré organizuje základná škola. Súbor je známy i v okolí a často vystupuje nielen v obciach obývaných Slovákmi v Békešskej župe, ale aj na celoštátnych podujatiach v Maďarsku a na Slovensku. Výsledky predchádzajúcich desiatich rokov: Zlatý slovenský škovránok, Zlatá a extra zlatá kvalifikácia na súťaži KOTA, Zlatý páv. Slovenský folklórny spolok Horenka funguje od roku 2010 ako občianska organizácia. Spolok má aj členov, ktorí podporujú prácu súboru. Nespievajú, ale pomáhajú pri akciách, a takto umocňujú jeho činnosť.

Fotomomentky z Dňa Slovákov v Maďarsku

Telekgerendáš, 4. júla 2015 - Po Zemplíne a Pilíši opäť Dolná zem bola hostiteľom najväčšieho sviatku Slovákov v Maďarsku. Telekgerendáš sa nachádza 11 kilometrov od Békešskej Čaby a je pomerne mladá obec: až v roku 1952 vznikla ako súčasť sálašov. V osade pôsobí slovenská samospráva a v materskej škole sa vyučuje slovenčina.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791759274256384.1073741948.147596498672668&type=3

Vyznamenaní cenou CSSM Za našu národnosť: Anna Bacskaiová, Zuzana Oczotová a Folklórny spevácky súbor Horenka v Kétšoproni

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22963-vyznamenani-cenou-cssm-za-na-u-narodnos

Telekgerendáš - Z detí vychovávame lokálpatriotov

Borouka - motor života / Život v obci je lákavý aj pre deti

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22928-telekgerenda-z-deti-vychovavame-lokalpatriotov

Békešská Čaba - Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium

Budapešť - Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským

Nové Mesto pod Šiatrom - Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát

Sarvaš - Slovenská základná škola, materská škola a žiacky domov

Slovenský Komlóš - Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku

Ľudové noviny - Týždenník a portál Slovákov v Maďarsku

Nezisková verejnoprospešná s. r. o. pre služby a zúžitkovanie nehnuteľností SlovakUm

Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku

Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat