Hírek

Súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti

2023.03.31.

  Súbeh CSSM

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti.
Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské inštitúcie a organizácie (ktoré majú daňové identifikačné číslo) s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 31. októbra 2023.
Žiadosti treba zaslať elektronicky cez aplikáciu google forms a poštou na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 2. mája 2023.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a/ tlačivo, ktoré treba vyplniť online nájdete tu (Údaje o počte zaregistrovaných voličov v deň uverejnenia výpisu nájdete tu),
b/ čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu - nájdete tu
c/ kópiu účtovného dokladu/šeku, vystaveného na meno uchádzača o celoročnom predplatení Ľudových novín v predchádzajúcom, alebo v aktuálnom roku, (V inom prípade sa uchádzač vylučuje zo súbehu.)
d/ ak uchádzačom nie je slovenská samospráva odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy, (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)
e/ v prípade vydania publikácie rukopis/ukážku z rukopisu a odborný posudok*

Uprednostňujú sa:
- mládežnícke projekty
- informačné tabule: slovenské názvy s účelom zviditeľnenia slovenskej komunity
- projekty zamerané na vytváranie alebo zlepšovanie podmienok výučby slovenského jazyka;
- projekty zamerané na rozširovanie slovenského repertoáru a vybavenie kultúrnych skupín;
- náboženské aktivity v slovenskom jazyku;
- projekty zamerané na vydávanie slovenských publikácií;
- podujatia regionálneho charakteru;
- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.

Nepodporujú sa:
- výlety pre dospelých,
- výdavky súvisiace s „občerstvením“ (pagáčiky, nápoje, poháre, servítky, atď.)

Uchádzač, ktorý nevyúčtoval s finančnou podporou CSSM sa zo súbehu vylučuje!

Výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 50.000 - 200.000,-Ft. Uchádzač, ktorý si žiada vyššiu sumu ako maximálna výška poskytnutej podpory sa zo súbehu vylučuje!


V osade, alebo obvode v Budapešti, kde sa do zoznamu slovenských voličov zaregistrovalo
- do 50 Slovákov, môže byť podporená 1 žiadosť
- 51-100 Slovákov, môžu byť podporené 2 žiadosti
- 101-200 Slovákov, môžu byť podporené 3 žiadosti
- 201-500 Slovákov, môžu byť podporené 4 žiadosti
- 501-1000 Slovákov, môže byť podporených 5 žiadostí.

Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.
O výške udelenej finančnej podpory na návrh Kultúrneho výboru rozhodne Valné zhromaždenie CSSM na svojom májovom zasadnutí.
Zoznam podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu bude zverejnený na webovej stránke CSSM.
Úspešným uchádzačom CSSM pošle doklad o poskytnutí dotácie.
Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v termíne a spôsobom stanoveným v Štatúte súbehu

Po zaslaní formulára dostanete mailom jeho kópiu, tú si môžete vytlačiť.


*Ak bola dotácia poskytnutá na vydanie publikácie (kniha, kalendár, CD, DVD atď.), prijímateľ spolu s vyúčtovaním projektu zašle poskytovateľovi 3 exempláre takejto publikácie zdarma.

Szlovák állami ösztöndíj a 2023/2024. tanévre

2023.03.28.

Szlovák állami ösztöndíj a 2023/2024-es tanévre

Részletes információ a Határon Túli Szlovákok Hivatalának honlapján: https://www.uszz.sk/mladi-zahranicni-slovaci-mozu-ziadat-o-vladne-stipendia-sr-na-akademicky-rok-2023-2024/

További információt az OSZÖ oktatási referense, Lázár Erika ad a következő elérhetőségeken: 

erika.lazar@slovaci.hu,

Tel.: +36 1 4669463, +36302685466

Búcsúzunk az Országos Szlovák Önkormányzat egykori elnökétől, Fuzik Jánostól

2022.09.08.

Búcsúzunk az Országos Szlovák Önkormányzat egykori elnökétől, Fuzik Jánostól

Szeptember 7-én, 64 éves korában váratlanul itt hagyott bennünket az Országos Szlovák Önkormányzat egykori elnöke (1999-2014), Fuzik János. Elnökségének ideje alatt került sor a magyarországi szlovákok kulturális autonómiájának, önkormányzatunk intézményrendszerének megalapozására. Magyarország újkori történetének első szlovák parlamenti szószólójaként és a Magyarországi nemzetiségek bizottsága első elnökeként (2014-2018) meghatározó szerepet vállalt ezen új intézmény működési kereteinek kialakításában, a mindennapi életünket meghatározó jogi környezet formálásában. Nevéhez fűződik a közszolgálati Magyar Televízió szlovák adásának elindítása is (1983). 2020 óta Magyarország eszéki főkonzuljaként tevékenykedett.


Tisztelettel emlékezünk egykori elnökünkre! Nyugodjon békében!

 

TOVÁBB

Magyarországi Szlovákok Napja 2022

2022.06.15.

Magyarországi Szlovákok Napja 2022

Szeretettel meghívjuk a Magyarországi Szlovákok Napjára, amely az idei évben a szlovákok által újratelepített 300. évfordulóját ünneplő Szarvason kerül megrendezésre.

Várjuk Önöket!