Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

VZCSSM16Nov 2

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 29. novembra. 

 

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa uskutočnilo 29. novembra. V zasadačke sídla najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku za vopred ohlásenej neúčasti dvoch členov VZ poslanci privítali predsedu parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku, slovenského parlamentného hovorcu Jána Fuzika, ktorý im na úvod zasadnutia poskytol informácie o činnosti výboru.

Po historickom prehľade a návrate k posledným parlamentným voľbám J. Fuzik oboznámil prítomných so štruktúrou a činnosťou Výboru pre národnosti v Maďarsku. Vyzdvihol, že hoci samotní jeho členovia nemajú hlasovacie právo na plenárnom zasadnutí parlamentu, výbor je rovnoprávny s ostatnými, teda môže navrhovať zákony alebo novely zákonov, samozrejme, pokiaľ sa týkajú práv resp. záujmov národnosti. Či je tomu tak, o tom rozhoduje grémium parlamentu, v ktorom má svoje zastúpenie aj predseda národnostného výboru. J. Fuzik dodal, že výbor doposiaľ podal 40 návrhov, spomedzi ktorých bol odmietnutý z rokovania jediný. Popri tom sú aj také témy, ktoré sa automaticky prerokúvajú ako národnostný rokovací bod – ide predovšetkým o rozpočtový zákon, referát o rozpočte, dvojročný referát vlády alebo referát ombudsmana.

Predseda parlamentného výboru ďalej rozprával o povinných úlohách, medzi ktoré patrí vypočutie si ministra ľudských zdrojov, odborníkov, zástupcov médií, spolupráca s celoštátnymi samosprávami (ktorých predsedovia sa podľa stanov výboru môžu zúčastniť na každom zasadnutí aj s rokovacím právom), či národnostnými organizáciami. Ako povedal, spolupráca medzi ním a Alžbetou Hollerovou Račkovou je pravidelná, či už ako s predsedníčkou CSSM a tiež ako s predsedníčkou Združenia celoštátnych národnostných samospráv. Popri tom výbor upozorňuje na prípadné problémy, v prípade potreby podáva pozmeňovacie návrhy, vďaka ktorým v súčasnosti môžu v celoštátnych národnostných samosprávach ako poslanci sedieť aj vedúci inštitúcií, alebo že národnostné samosprávy, ich združenia a ich inštitúcie môžu spravovať štátny majetok, pričom na podnet výboru aj možnosť spravovať samosprávny majetok už figuruje v novele národnostného zákona.

VZCSSM16Nov 29

J. Fuzik sa vyjadril aj k zmenám vo financovaní národností. Ako povedal, národnostné dotácie a podpory sa v prvom roku fungovania výboru zvýšili zo štyroch na šesť miliárd forintov, pričom prioritne vtedy podporili miestne samosprávy, ale napr. aj rozpočet CSSM sa vtedy zvýšil o 25 %. Podarilo sa ďalej zaviesť do rozpočtového zákona novú rubriku na investičné, rekonštrukčné náklady inštitúcií prevádzkované národnostnými samosprávami a na vlastný podiel k rôznym konkurzom. V druhom roku sa podarilo zvýšiť dotácie na rok 2016 o ďalšie dve miliardy, pričom tohto roku malo prioritu zvýšenie národnostnej podpory pre občianske organizácie, na národnostné aktivity, školské tábory či doškoľovanie pedagógov.

V závere svojho vystúpenia predseda parlamentného výboru odpovedal aj na otázky poslancov, ktorí sa dozvedeli o. i. užitočnú informáciu, že konkurzy na diferencované podpory budú uverejnené oproti minulosti skôr a bude ich možné aj akumulovať na prípadnú akciu väčšieho významu, keďže oproti doterajšej praxe ich nebude treba vyúčtovať do decembra aktuálneho, ale až do konca nasledujúceho roka – teda diferencované podpory získané v roku 2017 bude možné minúť do 31. decembra 2018, čím vznikne možnosť lepšie plánovať, hospodáriť s týmito peniazmi.

(Niektoré ďalšie podrobnosti o činnosti výboru nám J. Fuzik prezradil aj v 29. čísle nášho týždenníka, v ktorom zhodnotil jarné rokovacie obdobie parlamentu z národnostného hľadiska. Nájdete ich aj na našej webovej stránke.)

Po mimoriadnom úvode plnom skutočne podrobných a vyčerpávajúcich informácií z prvej ruky zasadnutie VZ pokračovalo v tradičných koľajach, a to referátom predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Predsedníčka svoj písomne rozoslaný referát ústne doplnila o svoju účasť na vedeckej spomienkovej konferencii venovanej slovinskému jazykovedcovi Dr. Augustinovi Pavelovi na úrade ombudsmana v Budapešti, na zasadnutí parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku, jeho témou boli podmienky práce v národnostných redakciách verejnoprávnych médií a digitalizácia archívov, ako aj referovanie ministra ľudských zdrojov Zoltána Baloga, ďalej na regionálnom slovenskom dni spojenom s odovzdávaním vyznamenania Slovenskej samosprávy novohradskej župy v Šalgótarjáne, na adventnom večierku Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy v Dorogu a napokon na zasadnutí kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

Po schválení referátu prišiel rad aj na pravidelnú modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcii na rok 2016, ktorú si aj tento raz vyžiadala snaha zahrnúť do rozpočtu všetky udalosti, ktoré sa udiali na finančnom poli do aktuálneho zasadnutia VZ. Našťastie tieto zmeny boli pozitívne, modifikovaný rozpočet po prirátaní získaných finančných prostriedkov je 2 080 176 000 forintov.

Za tému štvrtého rokovacieho bodu je zodpovedné vládne nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti koncom júla a podľa ktorého ak pedagóg pracuje viac, ako je povinne stanovených 26 hodín, musí za to byť finančne kompenzovaný. Miera tejto kompenzácie však nie je jednotne a jednoznačne sformulovaná a podľa doterajších skúseností sa ani nie všade dodržiava. Podľa poslancami prijatého, členmi Výchovno-vzdelávacieho výboru (VVV) odporúčaného návrhu sa budú tieto nadčasy vyplácať pedagógom na školách i v materských školách, ako aj na internátoch podľa príkladu kolektívnych zmlúv. Nadpočetné hodiny sa budú vykazovať v mesačnom priemere, príležitostné zastupovanie však nebude do týchto nadčasov zarátané.

V ďalšom rokovacom bode mali poslanci VZ za úlohu odstrániť posledný nedostatok, na ktorý upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Schválením pravidiel zužitkovania majetku CSSM sa to uskutočnilo.

V ďalšom rokovacom bode poslanci schválili plán zasadnutí VZ CSSM na rok 2017, ktoré sa uskutočnia vždy v utorok, a to 28. februára, 30. mája, 26. septembra a 28. novembra 2017. Rad radom boli schválené aj pracovné plány výborov CSSM (Finančného výboru, Kultúrneho a mládežníckeho výboru, Náboženského a sociálneho výboru, Výboru pre verejné obstarávanie a VVV), inštitúcií CSSM (Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku, Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku, Slovenského divadla Vertigo, Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku a Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku), ako aj spoločnosti SlovakUm s. r. o. na rok 2017.

Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) sa dotkli ďalšie zmeny. Poslanci po prvé schválili modifikáciu jeho zakladajúcej listiny, čo si vyžiadala zmena právnych predpisov, podľa ktorých vedúci výskumných ústavov tohto charakteru majú byť verejnými zamestnancami, inak nebudú zaregistrovaní na kompetentnom úrade. Zmeny sa týkali aj rôznych foriem zamestnávania resp. zapájania ľudí do činnosti VÚSM. Po druhé členovia VZ vymenovali novú riaditeľku VÚSM. Do konkurzného konania sa prihlásila jediná uchádzačka, doktorka jazykovedy, vysokoškolská docentka, vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry pri Národnostnom ústave Pedagogickej fakulty Gyulu Juhásza Segedínskej Univerzity, členka Redakčnej rady Ľudových novín, doposiaľ vedecká tajomníčka VÚSM Tünde Tušková, ktorej práca vyhovela všetkým kritériám. Nič teda nebránilo poslancom, aby ju poverili vedením inštitúcie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 a zároveň sa poďakovali doterajšej riaditeľke VÚSM Anne Kováčovej za jej dlhoročnú prácu.

VZCSSM16Nov 30

Ďalšie dva body poslanci prerokovali ako členské zhromaždenie spoločnosti SlovakUm. V 11. bode najprv schválili rozhodnutie o osobe audítora SlovakUm s. r. o., ktorým sa stala firma M&SILVER s. r. o., následne, keďže tento fakt bolo treba uviesť aj v zakladajúcej listine spoločnosti, v 12. bode odsúhlasili aj jej modifikáciu.

O obnovení činnosti Redakčnej rady Ľudových novín ste sa mohli dočítať v 39. čísle nášho týždenníka. Schválenie jej Stanov si vyžiadala o. i. potreba uviesť menoslov nových členov, ako aj zmena názvov inštitúcií, ktoré v nich figurovali.

Proces rozhodovania o logu a dizajnových prvkoch CSSM a jej inštitúcií bol v programe aj počas predchádzajúceho, septembrového zasadnutia zboru. Poslanci tentoraz odobrili používanie loga a dizajnových prvkov pre CSSM, Úrad CSSMÚstav kultúry Slovákov v Maďarsku. Na logách ostatných inštitúcií sa pracuje ďalej a mohli by byť hotové do nasledujúceho zasadnutia zboru.

VZCSSM16Nov kalendár miso

V poslednom rokovacom bode „Rôzne“ predsedníčka CSSM zhrnula najdôležitejšie výsledky z XIII. schôdze Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre záležitosti menšín na prelome októbra a novembra, o ktorých ste sa mohli dočítať v 46. čísle Ľudových novín, a pripomenula aj niektoré blížiace sa významnejšie podujatia.

Na záver zasadnutia, ako peknú bodku na záver roka, resp. skorý mikulášsky darček dostali všetci prítomní okrem budúcoročného kalendára aj obľúbené čítanie našich Slovákov: ročenku Náš kalendár na rok 2017, informácie o ktorom nájdete na 3. strane nášho týždenníka.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Békéscsaba - Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Budapest - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Tótkomlós - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

Ľudové noviny - A magyarországi szlovákok hetilapja és portálja

SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú KFT

Vertigo Szlovák Színház

Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja

A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat