Országos Szlovák Önkormányzat

Nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért!

Az Országos Szlovák Önkormányzat által támogatott szlovák önkormányzatok, helyi szlovák civil szervezetek és intézmények pénzügyi támogatásáról.

 

ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Tárgyalta: OSZÖ KGY, 2019. 02. 26.
Jóváhagyó határozat: 41/2019 (II. 26.) OSZÖ KGY
Hatályosság kezdete: 2019. 02. 26.

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Az Országos Szlovák Önkormányzat (a továbbiakban OSZÖ) által támogatott szlovák nemzetiségi önkormányzatok, helyi szlovák civil szervezetek és intézmények (a továbbiakban pályázók) pénzügyi támogatásáról.

Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése elismerve a helyben működő szlovák nemzetiségi önkormányzatok, szlovák civil szervezetek és intézmények kulturális szerepvállalását, a rendezvényeik lebonyolításához támogatást nyújt.

1. A szabályzat célja:

1.1. A szabályzat célja, hogy a településeken tevékenykedő szlovák civil szervezetek és szlovák nemzetiségi önkormányzatok helyi rendezvényeikhez és kulturális programjaikhoz, tevékenységeikhez pénzügyi támogatást biztosítson.

2. A szabályzat hatálya:

2.1. A szabályzat alkalmazásában támogatható civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok:

 • azon szlovák társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázati felhívás kihirdetése szerinti év január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő szlovák nemzetiségi célú tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • azon alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázati felhívás kihirdetése szerinti év január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő szlovák nemzetiségi célú tevékenységüket ténylegesen folytatják,
 • azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (kórusok, pávakörök, klubok, baráti körök stb.), amelyek a pályázat kiírás kihirdetése előtt dokumentálhatóan, szlovák települési nemzetiségi önkormányzat által igazoltan, folyamatosan működnek, és tevékenységükkel a szlovák nemzetiség érdekeit szolgálják.
 • azon helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatok, amelyek a pályázat kiírás kihirdetése előtt dokumentálhatóan folyamatosan működnek.

2.2. A támogatás feltétele, hogy az adott településhez kapcsolódó vagy a település lakosságát érintő szlovák nemzetiségi programokat szerveznek, illetve hogy a szervezet, önkormányzat az adott település közigazgatási területén belül működik.

2.3. Nem támogatható a civil szervezet azon tevékenysége, amelynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja, illetve ha az nem a szlovák nemzetiségi érdekeket szolgálja.

3. A civil szervezetek támogatásának módja:

3.1. A támogatás pénzbeli formában valósul meg.

3.2. Az OSZÖ az éves költségvetésében a pályázók támogatására pénzügyi forrást különít el. Amennyiben elkülönített forrás nem áll rendelkezésre, az OSZÖ pénzmaradványát is használhatja a pályázat finanszírozására.

4. A támogatható célok:

4.1. A forrásból az alábbi pályázati célok támogathatók:

 1. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása,
 2. hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő aktív részvétel (fellépés) támogatása, nemzetiségi programok támogatása,
 3. a szlovák nemzetiségi élettel kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása,
 4. a szlovák nemzetiségi életet bemutató kiadványok, elektronikus és írott helyi sajtó támogatása,
 5. a település szlovák nemzetiségi életének fejlődése érdekében végzett tevékenység támogatása,
 6. a hazai és határon túli szlováksággal való együttműködés támogatása,
 7. szlovák honismereti, és nyelvi táborok támogatása,
 8. a szlovák nemzetiséggel kapcsolatos versenyeken való részvétel támogatása.

5. A pályázat:

5.1. Támogatás a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, pályázati úton igényelhető.

5.2. A pályázat alaki elbírálása az OSZÖ Hivatalának (továbbiakban Hivatal) feladata. A Hivatal táblázatba rendszerezi a beérkezett pályázatokat - 1. sz. melléklet - és megjelöli a kiírásnak nem megfelelőlen benyújtott pályázatokat, majd döntés előkészítésre átadja az OSZÖ illetékes bizottságának. Formai hibák elhárítása érdekében a Hivatal egyszeri hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót.

5.3. Támogatás megítéléséről, a pénzügyi támogatás összegéről az illetékes bizottság javaslata alapján az OSZÖ Közgyűlése dönt. A döntés eredményét a Hivatal az OSZÖ honlapján és a Ľudové novinyben teszi közzé.

5.4. A nyertes pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot állít ki. A Támogatói Okirat kézbesítési időpontjának az elektronikusan küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolást kell tekinteni. Ha a Támogatói Okirat megnyitásának visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni, figyelemmel a kiküldéstől számított 15 nap elteltével beálló kézbesítési vélelemre.

5.5. A pályázat cél szerinti megvalósulásának ellenőrzésére az OSZÖ illetékes bizottságának tagjai, az OSZÖ elnöke, elnökhelyettese, az OSZÖ Hivatalának gazdasági vezetője, a hivatalvezető jogosult, illetve az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazás tényéről a maghatalmazó köteles tájékoztatni az OSZÖ elnökét és a hivatalvezetőt.

6. Pénzügyi támogatás igénylése:

6.1. A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni az OSZÖ honlapján, valamint a Ľudové noviny újságban.

6.2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, a támogatás felhasználásának és az elszámolás rendjének szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, valamint az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

6.3. A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell – 2. sz. melléklet:

 1. a legutolsó választásokkor a választói névjegyzékben szereplő regisztrált nemzetiségi választók számát,
 2. a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, valamint közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését,
 3. az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,
 4. a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható, valamint nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (NAV, TB, önkormányzati adóhatóság) nincs,
 5. a támogatás felhasználására vonatkozó költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
 6. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 7. írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez és az OSZÖ internetes honlapján való közzétételéhez,
 8. nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről,
 9. a Ľudové noviny előfizetését igazoló dokumentum másolatát,
 10. a helyi szlovák önkormányzat ajánlását, amennyiben az igénylő nem szlovák önkormányzat (Kivéve, ha a településen nem működik szlovák önkormányzat).

6.4. A pályázatot a felhívásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) az OSZÖ Hivatalának címezve kell benyújtani.

7. Pénzügyi támogatás folyósítása

7.1. A támogatás folyósításának feltétele a támogatói okirat – 3. sz. melléklet - aláírása az OSZÖ elnöke részéről.

8. A pályázati cél módosítása:

8.1. A Közgyűlés által jóváhagyott pályázat, a pályázó hibáján kívül a körülményekben beállt változások miatt, indokolt esetben, a pályázó írásbeli kérelmére egyszer módosítható.

8.2. A 8.1. pont szerinti módosítás a pályázat megvalósítás idejére, időtartamára a támogatás felhasználásának tárgyára, költségtípusára (pl. dologi kiadások – szállás, vendéglátás, alapanyag, színpadbérlés, illetve személyi jellegű kiadások) vonatkozhat.

8.3. A 8.1. pont szerinti kérelem befogadásáról, annak elbírálásáról az OSZÖ elnöke jogosult dönteni.

9. Beszámoló a támogatás felhasználásáról:

9.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról, támogatott célonként külön-külön, a november 30-ig megvalósult cél esetében legkésőbb december 31-ig, a február végéig megvalósuló cél esetében pedig, március 31-ig, írásos szakmai és pénzügyi beszámolót (továbbiakban: beszámoló) készít, melyet az OSZÖ Hivatalának címezve kell benyújtani.

9.1.1. A szakmai beszámoló tartalma:

- azonosító adatok (név, cím, támogatói okirat száma, támogatás tárgya)

- a támogatási cél megvalósulásának körülményei (helye, ideje, résztvevők száma - értelemszerűen a támogatott cél jellegétől függően)

- a megvalósításához kapcsolódva a támogatás felhasználásának bemutatása

- milyen tágabb célkitűzés része volt a megvalósított program/beszerzés/publikáció

- milyen konkrét célokat kívánt elérni vele

- milyen eredménnyel valósult meg

- amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során változások történtek a támogatói okiratban részletezettekhez képest, az eltéréseket indokolni kell,

- a pályázat terhére elszámolt kiadványok (könyv, naptár, CD, DVD, stb.) három példányát a beszámoló mellékleteként be kell nyújtani.

9.1.2. A pénzügyi beszámoló tartalma:

- számlaösszesítő - 4. sz. melléklet

- a Támogatott nevére kiállítottszámviteli bizonylatok (számla, nyugta) záradékolt, hitelesített másolata

a személyszállításról szóló számla menetlevél és utaslista csatolásával együttesen érvényes.

9.2. A beszámoló az OSZÖ Hivatalának gazdasági vezetője vagy az általa megbízott gazdasági munkatárs, és a kulturális szakreferens bírálja el, és szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat. A Hivatal a beszámoló elfogadásáról írásban tájékoztatja a pályázót.

9.3. Amennyiben a beszámoló a megadott határidőig nem érkezik meg, illetve a hiánypótlást követően nem került elfogadásra, illetve a módosítási kérelem nem kerül jóváhagyásra, a Támogatott köteles a támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal növelt – összegét 15 napon belül az OSZÖ számlájára visszautalni.

9.4. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése (nem a támogatott célra történt a felhasználás, illetve a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségének) a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.

9.5.A pályázati éves keretből megmaradt, illetve a jelen szabályzat szerint visszautalt pénzeszközökről az OSZÖ elnöke jogosult dönteni.

10. Adatkezelés támogatások nyilvántartása, nyilvánossága, közzététele

10.1. A Pályázó a pályázathoz csatolt írásbáli nyilatkozatával hozzájárul a közérdekű adatainak kezeléséhez, az OSZÖ honlapján való megjelentetéséhez.

10.2. Az OSZÖ hivatala a beérkezett pályázatokat Irattározási szabályozásának megfelelően tartja nyilván és megőrzi.

10.3. Nyilvánosság, közzététel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. melléklete szerint.

Budapest, 2019. 02. 26.

                                                                                              Hollerné Racskó Erzsébet

elnök


1. sz melléklet

 

OSZÖ Pályázati Szabályzat 1 sz. melléklet

2. sz melléklet

T L A Č I V O

pre žiadosť o finančnú podporu

Údaje uchádzača o podporu

 1. Meno/názov:.....................................................................................................
 2. Presná adresa:..................................................................................................

telefón/fax:..........................................

e-mail:.................................................

3. Počet zaregistrovaných voličov:

4. Daňové číslo: ….........................................

5. Registračné číslo: …..................................

6. Meno štatutárneho zástupcu: …....................................................................

Program

 • Názov programu:................................................................................................
 • Plánovaný termín programu:.................................................................................
 • Miesto programu:................................................................................................
 • Krátky rozpis programu:.......................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Žiadateľ sa uchádzal/neuchádzal o finančnú podporu u niektorej nadácie/inštitúcie. Ak áno, treba uviesť jej názov:....................................................

........................................................................................................................................

Podporu dostal:........................................Ft

Podrobný rozpočet podujatia, akcie (vo Ft-och):

Vlastná čiastka:................................................Ft

Žiadaná suma:.................................................Ft

Suma sa plánuje použiť na:............................................................................................

Poukázanie udelenej sumy:

Číslo bankového účtu:....................................................................................................

Názov a adresa banky:...................................................................................................

Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu

Dolupodpísaný…........................................................................ (meno štatutárneho zástupcu)

čestne vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že

- žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy,

- u žiadateľa v zmysle zákona č. CLXXXI. z roku 2007 nepretrváva nezlučiteľnosť

- súhlasím so spracovaním a použitím údajov uvedených v súbehu.

Podpis štatutárneho zástupcu: ......................................................................

Prosíme pripojiť odporúčanie miestnej slovenskej menšinovej samosprávy. Bez odporúčania je žiadosť neplatná.

Dátum:...............................               

Podpis žiadateľa:..................................................................


3. sz. melléklet

TÁMOGATÓI OKIRAT

Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

egyrészt az Országos Szlovák Önkormányzat (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/A.) képviseletében eljáró…………………………………. (továbbiakban: Támogató)

másrészt a ………………………………….. (címe:………… adószáma:………….) képviseletében eljáró ………………………………………….(továbbiakban: Támogatott) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 1. 1. Támogatási cél: …………………………………………………………………………………...
  Elszámolható költségvetési tételek: …………………………………………………………………
 2. 2. A támogatási összeget Országos Szlovák Önkormányzata Közgyűlése- a …/20...(…….) számú határozatával állapította meg. Az összeg a Közgyűlés határozata alapján az Országos Szlovák Önkormányzat költségvetési kerete terhére kerül kifizetésre.
 3. 3. A támogatás összegét a Támogató a Támogatottnak átutalás formájában fizeti meg a ……………………………….. számú adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi számlájára.
 4. 4. Az 2011. évi CXCV. Törvény-ben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott számára számadás kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Ennek a Támogatott tárgy év november 30-ig megvalósult cél esetén legkésőbb december 31-ig, a február végéig megvalósuló cél esetében pedig, március 31-ig írásban köteles eleget tenni.
 5. 5. A támogatásról számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak hitelesített másolatnak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a másolati számlára, bizonylatra rá kell vezetni „a másolat az eredetivel mindenben egyező”, és ezt a tényt a Támogatottnak az aláírásával el kell ismernie. Az elszámolás további követelményeit a Pályázati Szabályzat 9. pontja részletezi.
 6. 6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a felhasználás nem a megjelölt célokat szolgálja, úgy a támogatást köteles a Támogató felszólítását követő 15 napon belül a Támogató az OSZÖ ……………….-nál vezetett ……………………….. számú költségvetési elszámolás számlájára visszautalni. Ezzel egyidejűleg - az átutalás és a visszautalás közötti időszakra - a Támogatott köteles a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegű kamatot fizetni.
  A mulasztás a visszafizetési kötelezettségen túl a következő két évben a támogatási forrásokból történő kizárást vonja maga után.
 7. 7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást.
 8. 8. A Közgyűlés által jóváhagyott pályázat, a pályázó hibáján kívül a körülményekben beállt változások miatt, indokolt esetben, a pályázó írásbeli kérelmére egyszer módosítható.
 9. 9. Ezen megállapodás …………….. évre érvényes.
 10. 10. Jelen okirat nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadók.
 11. 11. Jelen okirat egymással megegyező, 3 (2 pld. Támogató, 1 pld. Támogatott) eredeti példányban készült.

Támogató a jelen, 1 oldalból álló Támogatói Okiratot mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.

Budapest, 20..,…………………………….

………………………………..          

OSZÖ elnöke                                                 

A támogatás összege a 20………. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

20.. …………………………….

………………………………..

pénzügyi ellenjegyzés


4. sz. melléklet

Támogató tölti ki!
Ellenőrizte:
 
Dátum:
 
Aláírás:
 
 
SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (TÉTELES ELSZÁMOLÁS)
A                       számú Támogatói Okirat keretében biztosított támogatás felhasználásáról
  
Kedvezményezett neve:
 
Támogatási cél megnevezése: Megvalósulás ideje:
 
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:
 
Elszámolandó támogatás összege:
 
csatolt számla sorszáma
Számla / bizonylat adatai
A számla összegéből a támogatás terhére elszámolt összeg
Számla sorszáma
Teljesítés dátuma
A bizonylatot kiállító neve (lehet rövidíteni)
Termék /szolgáltatás megnevezése
Számla összege (Ft)
1
           
2
           
3
           
4
           
5
           
6
           
7
           
8
           
Össz.
           
             
Alulírott kedvezményezett kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg a támogatási okiratban foglaltaknak megfelelően került felhasználásra. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Alulírott nyilatkozom, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban, a fenti számlaösszesítőben kizárólag olyan költségek kerültek feltüntetésre, amelyek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Dátum:

(cégszerű) aláírás

 

Pályázati_szabályzat-_Statút_súbehu-2019feb.pdf

 

Békéscsaba - Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Budapest - Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Sátoraljaújhely - Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium

Szarvas - Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Tótkomlós - Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete

Ľudové noviny - A magyarországi szlovákok hetilapja és portálja

SlovakUm Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Non-profit Közhasznú KFT

Vertigo Szlovák Színház

Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja

A Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku  2015  Országos Szlovák Önkormányzat