Súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti

2023.03.31.

  Súbeh CSSM

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) vypisuje súbeh na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti.
Do súbehu sa môžu prihlásiť miestne slovenské samosprávy, slovenské inštitúcie a organizácie (ktoré majú daňové identifikačné číslo) s vypracovaným slovenským projektom, ktorý plánujú uskutočniť do 31. októbra 2023.
Žiadosti treba zaslať elektronicky cez aplikáciu google forms a poštou na adresu CSSM (1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) do 2. mája 2023.

Žiadosť o podporu musí obsahovať:
a/ tlačivo, ktoré treba vyplniť online nájdete tu (Údaje o počte zaregistrovaných voličov v deň uverejnenia výpisu nájdete tu),
b/ čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu - nájdete tu
c/ kópiu účtovného dokladu/šeku, vystaveného na meno uchádzača o celoročnom predplatení Ľudových novín v predchádzajúcom, alebo v aktuálnom roku, (V inom prípade sa uchádzač vylučuje zo súbehu.)
d/ ak uchádzačom nie je slovenská samospráva odporúčanie miestnej slovenskej samosprávy, (Výnimkou je, ak v obci neexistuje slovenská samospráva.)
e/ v prípade vydania publikácie rukopis/ukážku z rukopisu a odborný posudok*

Uprednostňujú sa:
- mládežnícke projekty
- informačné tabule: slovenské názvy s účelom zviditeľnenia slovenskej komunity
- projekty zamerané na vytváranie alebo zlepšovanie podmienok výučby slovenského jazyka;
- projekty zamerané na rozširovanie slovenského repertoáru a vybavenie kultúrnych skupín;
- náboženské aktivity v slovenskom jazyku;
- projekty zamerané na vydávanie slovenských publikácií;
- podujatia regionálneho charakteru;
- tí uchádzači, ktorí sa snažia získať podporu aj z iných zdrojov.

Nepodporujú sa:
- výlety pre dospelých,
- výdavky súvisiace s „občerstvením“ (pagáčiky, nápoje, poháre, servítky, atď.)

Uchádzač, ktorý nevyúčtoval s finančnou podporou CSSM sa zo súbehu vylučuje!

Výška poskytnutej podpory na jednu aktivitu je 50.000 - 200.000,-Ft. Uchádzač, ktorý si žiada vyššiu sumu ako maximálna výška poskytnutej podpory sa zo súbehu vylučuje!


V osade, alebo obvode v Budapešti, kde sa do zoznamu slovenských voličov zaregistrovalo
- do 50 Slovákov, môže byť podporená 1 žiadosť
- 51-100 Slovákov, môžu byť podporené 2 žiadosti
- 101-200 Slovákov, môžu byť podporené 3 žiadosti
- 201-500 Slovákov, môžu byť podporené 4 žiadosti
- 501-1000 Slovákov, môže byť podporených 5 žiadostí.

Valné zhromaždenie a odborné výbory CSSM si vyhradzujú právo kontroly na mieste podujatia.
O výške udelenej finančnej podpory na návrh Kultúrneho výboru rozhodne Valné zhromaždenie CSSM na svojom májovom zasadnutí.
Zoznam podporených a nepodporených žiadostí o dotáciu bude zverejnený na webovej stránke CSSM.
Úspešným uchádzačom CSSM pošle doklad o poskytnutí dotácie.
Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v termíne a spôsobom stanoveným v Štatúte súbehu

Po zaslaní formulára dostanete mailom jeho kópiu, tú si môžete vytlačiť.


*Ak bola dotácia poskytnutá na vydanie publikácie (kniha, kalendár, CD, DVD atď.), prijímateľ spolu s vyúčtovaním projektu zašle poskytovateľovi 3 exempláre takejto publikácie zdarma.

VISSZA