Oktatásfejlesztési stratégiánk

KONCEPCIÓ-IRÁNYTŰNK

„Azonos fészekből származunk,
azonos csillaghoz szárnyalunk”

(A. Kormoš)

Iránytűnk

A magyarországi szlovák nevelési - oktatási rendszer fejlesztési koncepciója

 

A magyarországi szlovák oktatás és nevelés célja, hogy a gyerekek megtanuljanak kommunikálni szlovákul és kötődjenek a magyarországi szlovák nemzetiséghez.

Amellett, hogy iskolarendszerünknek általánosságban az életre kell felkészítenie a gyerekeket, hozzá kell járulnia a fiatal szlovák generáció neveléséhez, különös hangsúlyt fektetve a magyarországi szlovák értelmiség felkészítésére. Közös felelősségünk és feladatunk olyan fiatal generáció felnevelése, amelyre ideáljaink szerint szükségünk van a magyarországi szlovák nemzetiség megőrzéséhez.

I. Célok és alapelvek

II. Szlovák nevelés az óvodákban

III. Szlovák oktatás az általános iskolákban

IV. Szlovák oktatás a középiskolákban

V. Pedagógusképzés és a szlovák értelmiség felkészítése

VI. Segítség a Szlovák Köztársaságból

 

I. Célok és alapelvek

 1. El kell érnünk, hogy a szlovák óvodák, általános és középiskolák, valamint a felsőoktatási tanszékek egységes rendszerben működjenek, amelynek minden eleme az előző eredményeire építi tevékenységét és a gyermekeket felkészíti a következő nevelési szintre.

 2. A nevelés és oktatás minősége javításának leglényegesebb tényezője a tanár személyisége, ezért el kell érnünk, hogy nyelvileg és szakmailag felkészült pedagógusaink legyenek.

 3. A szlovák önkormányzatok, egyesületek és intézmények közös erőfeszítésével el kell érni, hogy a szülők szlovák óvodákba, általános és középiskolákba írassák gyermekeiket.

 4. A minőségi oktatás biztosítása érdekében ki kell dolgozni a tanulmányi eredmények mérésének és a pedagógiai programok megvalósítása ellenőrzésének hatékony módszereit, és biztosítani kell a rendszeres mérést és ellenőrzést.

 5. A tananyag tartalmát úgy kell meghatározni, hogy elegendő tér maradjon a gyermekek kommunikációs képességeinek fejlesztésére. Modern tankönyveket, hatékony módszertani segédleteket és szemléltető eszközöket kell adnunk a pedagógusok kezébe.

 6. El kell érni, hogy a nevelés és oktatás feltételei az óvodákban és az iskolákban megfeleljenek a modern kor követelményeinek.

 7. Az OSZÖ intézményeinek küldetéséhez tartozik az is, hogy régiójukban fejlesszék a módszertani és nyelvi kultúrát is.

 8. A szlovák oktatási rendszer fejlesztésének célja, hogy fokozatosan gyarapodjon a kétnyelvű intézmények száma.

 9. Lehetőséget kell találni arra, hogy a szlovák oktatási rendszert a szülők és diákok aktuális igényeihez igazíthassuk.

 

II. Szlovák nevelés az óvodákban

Olyan óvoda kiépítése az alapvető cél, amely a lehető legjobban felkészíti a gyerekeket a szlovák nyelvű iskolai tanulmányokra.

 1. Fokozatosan el kell érnünk, hogy a szlovák óvodákban a magyar és szlovák nyelv használatának aránya megközelítőleg 50-50 % legyen, hogy a gyerekek minden nap kapcsolatban lehessenek a szlovák nyelvvel, nemcsak a szlovák foglalkozásokon.

 2. A szlovák nevelés sikerének érdekében javítani kell a szlovák óvodapedagógusok képzésének minőségét, különös hangsúlyt fektetve a nyelvtudásuk fejlesztésére.

 3. El kell érni, hogy a pedagógusok szisztematikusan vegyenek részt nyelvi, módszertani és tematikus továbbképzéseken itthon és/vagy Szlovákiában.

 4. Meg kell teremteni az óvodáknak nyújtandó szisztematikus módszertani támogatás feltételeit.

 5. Létre kell hozni egy fórumot az óvónőknek, mely lehetőséget teremt a rendszeres találkozásokra és tapasztalatcserére.

 6. A szlovák óvodákba járó gyermekek szüleinek lehetőséget kell kínálni a szlovák nevelés folytatására – a szlovák oktatásra.

 7. El kell érni, hogy a helyi önkormányzatok által fenntartott óvodákban biztosítsák a szlovák nevelés feltételeit.

 8. Azokon a településeken, amelyeken a szlovák óvodai nevelést követően nem biztosított a szlovák oktatás, meg kell nyerni a szülőket, hogy gyermekeik számára kezdeményezzék a szlovák oktatás bevezetését, illetve, hogy gyermekeiket a közeli szlovák iskolákba írassák.

 

III. Szlovák oktatás az általános iskolákban

Az alapvető cél olyan általános iskola kialakítása, amely a lehető legjobban felkészíti a tanulókat a szlovák középiskolai tanulmányokra.

 1. Ki kell dolgozni a szlovák nyelvoktatás népszerűsítésének hatékony rendszerét.

 2. Fokozatosan el kell érnünk a kétnyelvűség megerősítését, a tanulók kommunikációs képességei fejlesztésének előtérbe helyezését, illetve a szlovák nyelv használatát a tanórákon kívül is.

 3. Meg kell teremteni az alapfokú szlovák művészeti iskola létrehozásának feltételeit, valamint a szlovák kultúrához kötődő öntevékeny művészeti tevékenységet.

 4. A szlovák oktatás sikere érdekében elengedhetetlen a szlovák nyelv és irodalom, valamint a szlovák nyelven oktatott tantárgyak tanárai képzésének minőségi javítása.

 5. El kell érni, hogy a pedagógusok szisztematikusan vegyenek részt nyelvi, módszertani és tematikus továbbképzéseken itthon és/vagy Szlovákiában.

 6. Meg kell teremteni az iskoláknak nyújtandó szisztematikus módszertani támogatás feltételeit.

 7. Létre kell hozni egy fórumot az általános iskola alsó és felső tagozatán tanítóknak, mely lehetőséget teremt a rendszeres találkozásokra és tapasztalatcserére.

 8. A szlovák általános iskolákat látogató gyermekek szüleinek lehetőséget kell kínálni a szlovák oktatás folytatására.

 9. Ott, ahol nincs szlovák óvodai nevelés, meg kell nyerni a szülőket, hogy a gyermekeik számára kezdeményezzék a szlovák nevelés bevezetését.

 10. El kell érni, hogy az állami fenntartású iskolákban a fenntartó biztosítsa a szlovák oktatás feltételeit.

 11. Ösztönözni kell a különböző régiókban működő szlovák iskolák, a szlovákiai iskolák, illetve a környező, szlovákok által is lakott országok szlovák iskolái közti partnerkapcsolatokat.

 12. Lehetőségeket kell teremteni a diákoknak arra, hogy sport, tanulmányi, kulturális, szabadidős és egyéb alkalmakkor találkozzanak.

 13.  

IV. Szlovák oktatás a középiskolákban

Az alapvető cél olyan középiskola kialakítása, amely a magyarországi szlovák értelmiség nevelésének bázisa. Az iskolának fel kell készítenie a diákokat a továbbtanulásra, különös tekintettel a szlovák tanári hivatásra, és a tanulókban ki kell alakítani az összetartozás és a szlovák nemzetiséghez tartozás érzését.

 1. Ki kell dolgozni két gimnáziumunk sikeres marketingjét annak érdekében, hogy a szlovák általános iskolák diákjai nagyobb létszámban folytassák tanulmányaikat a szlovák gimnáziumokban.

 2. Azon tanulók számára, akik nem szlovák középiskolákban folytatják tanulmányaikat, lehetővé kell tenni, hogy továbbra is tanulják a szlovák nyelvet és a szlovák népismeretet.

 3. Azokban a városokban, ahol a gyermekek különböző középiskolákba járnak, kiegészítő szlovák oktatást kell kialakítani.

 4. Fel kell térképezni a szlovák középfokú szakképzés iránti érdeklődést és meg kell teremteni a feltételeit.

 5. A tanuló szlovák ifjúság számára az iskolarendszeren kívüli tevékenységek hagyományos és új formái révén kell kapcsolatteremtési lehetőségeket kínálni.

 

V. Pedagógusképzés és a szlovák értelmiség felkészítése

Az alapvető cél, hogy olyan főiskolai/egyetemi tanszékek működjenek, amelyek megfelelő személyi feltételekkel rendelkeznek az oktatási rendszer különböző szintjein tanító szlovák pedagógusok minőségi felkészítéséhez és továbbképzéséhez.

 1. Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a szlovák gimnáziumok diákjai nagyobb számban válasszák a szlovák tanári hivatást.

 2. Ki kell dolgozni a szlovákiai felsőfokú tanulmányok népszerűsítésének hatékony formáit.

 3. Kezdeményezni és támogatni kell a felsőfokú művészeti képzésben való részvételt.

 4. A más szakokon tanuló szlovák származású főiskolai/egyetemi hallgatóknak fel kell kínálni a szlovák nyelvtanulás lehetőségét.

 5. A szlovák pedagógusokat képző főiskolai/egyetemi tanszékek mellett szlovák speciálkollégiumokat kell létrehozni, melyek a különböző szakokon tanuló szlovák nemzetiségű hallgatókat tömöríthetik.

 6. A felsőfokú végzettséget szerzőkben ki kell alakítani az élethosszig tartó tanulás igényét, impulzusokat és teret kell adni ahhoz, hogy a szlovák értelmiség szélesebb köre kapcsolódjon be nemzetiségünk gazdasági, társadalmi és politikai életébe.

 7. Támogatni kell a szlovák ifjúság egyesületi tevékenységét.


VI. Segítség a Szlovák Köztársaságból

Mivel nemzetiségünk a szlovák nemzet része, a szlovák nemzetiségi oktatás problémáinak megoldása kapcsán számítunk a Szlovák Köztársaság hatékony támogatására.

 1. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy Szlovákia hangsúlyosabb politikát folytasson a határon túli szlovákok vonatkozásában, valamint, hogy kialakítása és megvalósítása során tekintetbe vegye a magyarországi szlovák közösség igényeit.

 2. A nyelvvesztés előrehaladott fázisában segítségre van szükségünk a gyermekek és pedagógusok szlovák nyelvi környezetének megteremtéséhez a tanulmányok folytatása, szlovákiai képzési és szakmai programok, táborok és továbbképzések keretében, valamint az iskoláinkba kiküldött vendégtanárok fogadása révén.

 3. Segítségre van szükségünk a Szlovák Köztársaságtól a hatékony módszertani segédletek és modern személtető eszközök pedagógusaink részére történő biztosítása terén.

 4. Szisztematikusan nyomon kell követni és értékelni kell a magyar-szlovák vegyes bizottság jegyzőkönyveiben és egyéb kétoldalú megállapodásokban foglalt kötelezettségek teljesítését.

 5. El kell érni, hogy a szlovákiai média rendszeresen tájékoztassa Szlovákia lakosságát a határon túli szlovákok életéről, és hogy a Szlovákiával és a világban élő szlovákokkal kapcsolatos információk eljussanak az egyes szlovák közösségekhez.

 6. Az anyaország segítségére van szükségünk ahhoz, hogy a magyarországi szlovákok megteremthessék saját gazdasági potenciáljukat, mely hozzájárulhat közös céljaik megvalósításához.