Bemutatkozás

Az Országos Szlovák Önkormányzat ösztönzi a magyarországi szlovákokat nemzetiségi önazonosságuk vállalására, támogatja a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzatokat, a magyarországi szlovák kulturális és társadalmi szervezetek munkáját.

Az Országos Szlovák Önkormányzat a magyarországi szlovákság érdek-képviseleti szerve.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban „Nektv.”) 2. §-ának a) pontja értelmében nemzetiségi közügy „a törvényben biztosított egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása – különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése – érdekében a nemzetiségekhez tartozók meghatározott közszolgáltatásokkal való ellátásával, ezen ügyek önálló vitelével és az ehhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételek megteremtésével összefüggő ügy.

Az anyanyelvi oktatás fejlesztése és a szlovák nyelv széleskörű használata, valamint a szlovák kulturális hagyományok őrzése és ápolása érdekében közreműködik az ezen témakörökkel kapcsolatos állami döntések kidolgozásában. A megfelelő oktatási és kulturális intézmények létrehozásával, átvételével és működtetésével törekszik a magyarországi szlovákság kulturális autonómiájának megteremtésére.

Elősegíti és támogatja a magyarországi szlovákság múltjának, jelen társadalmi helyzetének és fejlődésének tudományos kutatását.

Az Országos Szlovák Önkormányzat a magyarországi szlovákság érdekeinek védelmében fellép minden, a fenti célokkal ellentétes szándékú törekvés és tevékenység ellen.

Széleskörű társadalmi, kulturális, gazdasági kapcsolatok kialakítására és ápolására törekszik a Szlovák Köztársasággal, szem előtt tartva a magyarországi szlovákság tárgyi, szellemi kultúrájának megőrzését, átörökítését, kibontakoztatását. A maga törvényes eszközeivel hozzá kíván járulni Magyarország és a Szlovák Köztársaság jószomszédi, partneri együttműködésének fejlesztéséhez.